Close

Christenunie steunt onderwijzen van de scheppingsleer

Hakkelend – in het besef dat hij zich op glad ijs begeeft – vertelt Arie Slob van de Christenunie vandaag op Nu.nl dat hij vindt dat niet alleen de evolutietheorie op scholen onderwezen moet worden (‘het zijn er overigens heel veel, dus je zult een keuze moeten maken welke je uitlegt’), maar ook de scheppingsleer. Hij vindt dat kinderen zo breed mogelijk onderwezen moeten worden over ‘overtuigingen’ die ten aanzien van oorsprongsvragen in de samenleving leven. En dat betekent voor Slob dat ook de scheppingsleer naast evolutie onderwezen wordt. Ten tijde dat Slob nog in het onderwijs werkzaam was, ergerde hij zich al aan de eenzijdigheid van de onderwijsmethoden, dat ze net deden alsof er maar één overtuiging bestond. Hij ziet het tij keren. Over een paar jaar – zo lijkt hij te suggereren – staat de Statenvertaling naast Darwin in de schoolbibliotheken.

Ik heb er echt geen goed woord voor over. Op deze manier draagt de Christenunie – een van de regeringspartijen – bij aan de verdomming van de samenleving. Niet alleen omdat Slob blijkbaar geen idee heeft waar de evolutietheorie over gaat (hij noemt het een ‘overtuiging’ die blijkbaar op hetzelfde niveau staat als een geloofsovertuiging, met andere woorden: het is iets als een mening, een (nog) ongeverifieerde hypothese). Maar bovendien wil hij nu dat kinderen ook op openbare scholen de scheppingsleer onderwezen krijgen. En dat terwijl het evolutionaire paradigma – het idee dat er een kosmische ontwikkeling is, die in ieder geval op de aarde tot leven heeft geleid – de grondslag is van alle wetenschap. Slob wil terug naar het essentialistische denken van de middeleeuwen. Mijn hemel: dit zijn dus de mensen die het regeringsbeleid ontwikkelen!

Slob vertelt hoe vervelend hij het vindt dat de Christenunie de ‘Taliban van de polder’ wordt genoemd. Tsja, da’s niet leuk. Maar je hoeft weinig fantasie te hebben om te zien dat de Christenunie streeft naar een heuse theocratie in Nederland. Én een behoorlijk eind op weg zijn om deze te realiseren.

Hoe je het ook wendt of keert, steeds vaker ontwaar ik een toenemende ‘amerikanisering’ van de discussie over evolutie of schepping. Het betwijfelen van de evolutietheorie is een trend geworden, ook in Nederland. Slobs betoog is hier een voorbeeld van. Door alle discussies over intelligent design die er sinds 2005 in Nederland gevoerd worden, en dan met name de stuntelige reacties van overheden en de media over deze materie, is de geest uit de fles: het betwijfelen van de evolutietheorie is borrelpraat geworden. Iedereen die af en toe de krant leest, waant zich plotseling een expert op het gebied van evolutiebiologie.

Maar wat ik eigenlijk net zo erg vind: de knutseltheologie waar dit soort oordelen op gebaseerd is. Het naïeve bijbellezen, de onnozele redeneringen over God en Jezus – het is schokkend. Net zoals veel krantenlezers zich experts wanen op het gebied van evolutietheorie, zo wanen ook veel gelovigen zich expert als het op theologische zaken aankomt. De academische theologen hoor je niet in dit debat. Zij doen niet mee. Willen ze niet? Kunnen ze niet? Durven ze niet?

De dictatuur van de gelovige leken is realiteit geworden. Ze zitten zelfs al in de regering.

AANVULLING, 16.40 uur: Het Reformatorisch Dagblad wist bovenstaande blijkbaar al lang en vond het niet nieuwswaardig

Reformatorisch Dagblad: http://www.refdag.nl/artikel/1409778/Slob+Creationisme+op+elke+school.html

Nederlands Dagblad: http://www.nd.nl/artikelen/2009/mei/12/slob-scheppings-verhaal-in-openbaar-onderwijs.

29 thoughts on “Christenunie steunt onderwijzen van de scheppingsleer

 1. Taede,
  ik vrees dat ik dit keer 100% met je eens ben.
  Eén opmerking. Je schrijft: “op scholen onderwezen moet worden”. Maar in het artikel staat: “Fractieleider Arie Slob van regeringspartij ChristenUnie wil dat op openbare scholen … “. Op openbare scholen! dat is natuurlijk kansloos. In Nederland hebben we openbare en christelijke scholen. Kinderen worden op chr scholen altijd al christelijk geindoctrineerd. Maar om dat op openbare scholen ook te willen doen is het hele onderscheid openbaar – christelijke scholen opheffen. Daar zal zelfs Plasterk niet intrappen!

 2. “Maar wat ik eigenlijk net zo erg vind: de knutseltheologie waar dit soort oordelen op gebaseerd is. Het naïeve bijbellezen, de onnozele redeneringen over God en Jezus – het is schokkend. Net zoals veel krantenlezers zich experts wanen op het gebied van evolutietheorie, zo wanen ook veel gelovigen zich expert als het op theologische zaken aankomt.”
  Deze ergenis kan ik beamen. Ik vraag me of veel van die gelovigen die bijbel überhaupt wel zelf eens gelezen hebben.
  Ook is het tekenend dat creationisten weinig op de hoogte zijn van zaken op wetenschappelijk-exegetisch gebied. Hermeneutische bezinning is al helemaal ver te zoeken.
  Kijk bijvoorbeeld hier:
  http://www.scheppingofevolutie.nl/index.php?url=geloof.htm
  “Per definitie is geen enkel bewijsmateriaal, of het nu schijnbaar, blijkbaar of geaccepteerd is, -op welk gebied dan ook, inclusief geschiedenis en tijdrekening – valide als het strijdig is met wat de Schrift vermeldt. Van het allergrootste belang is het feit dat bewijsmateriaal altijd onderhevig is aan interpretatie door feilbare mensen die niet de beschikking hebben over de volledige informatie.”
  De Schrift is dat gelukkig niet??

 3. Ben het in grote lijnen met je eens, maar die laatste zin is onzin. Dan moet je alle ‘kroonjuwelen’ van D66 die onder Paars zijn ingevoerd ook ‘de dicatuur van de ultraliberalen’ noemen. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden te bedenken.

 4. @ Rene,
  Met dat idee van een ‘dictatuur van leken’ bedoel ik dat iedereen verstand van andermans specialiteit blijkt te hebben. Iedereen is expert, en wanneer echte experts iets zeggen, wordt ook dit tot ‘mening’ gebagatelliseerd.
  In de kerken is deze dictatuur goed merkbaar: predikanten spreken niet meer met gezag, maar zeggen datgene wat de gemeenteleden willen horen. Ze zijn gegijzeld door de ideeën van hun gemeenteleden en durven er niet tegenin te gaan, zelfs als ze weten dat iets niet klopt.
  Met ‘dictatuur van leken’ probeer ik dus de crisis van het spreken met autoriteit uit te drukken. Let wel: ik ben voor democratisering en egalisering en – meestal – wars van hiërarchische structuren. Echter, het besef van veel mensen dat er experts zijn die echt verstand van zaken hebben, is in veel discussies – en dan met name wat betreft evolutie en geloof – meestal ver weg.

 5. Een beetje ironisch dat de advertenties van Google naast dit artikel naar creationistische sites linken..

 6. Het is niet toevallig dat de evolutietheorie zwart-op-wit in de lesboeken wordt afgedrukt (al mag het ook blauw-op-groen zijn). Het is verschikkelijk dat een partij met dergelijke opvattingen in de regering zit. Geen idee van wetenschap, geen idee van vrijheid.

 7. Het Reformatorisch Dagblad is een avondblad, en het Nederlands Dagblad een ochtendblad: vandaar het verschil in reactietijd.

 8. In het kader van maatschappelijke oriëntatie (toch een taak van scholen) is er wel wat voor te zeggen dat zij laten zien dat er meer visies zijn op het ontstaan van de wereld dan de evolutietheorie. In het algemeen is het goed in een plurale samenleving als we weet hebben van elkaars standpunten en proberen die zo goed mogelijk te begrijpen. Dat betekent m.i. niet dat de scheppingstheologie moet worden onderwezen als wetenschap. Maar in de lessen maatschappijleer zou dit wel een plek mogen krijgen. In Nederland zou het dan primair mogen gaan om de scheppingstheologie van de christelijke en de islamitische traditie. Maar dat zal Slob wel niet bedoelen…
  Ik herken wel iets van wat Taede de ‘dictatuur van de leken’ noemt, maar laten we die nu niet vervangen door een andere dictatuur, alsof het onderwijs in Nederland alleen maar staatsopvoeding zou zijn.

 9. @ Steven,
  Ook ik heb er geen enkel probleem mee dat in vakken als maatschappijleer of levensbeschouwing (die ook, facultatief, aan openbare scholen gegeven worden) fenomenen als creationisme besproken worden. Maar dat zei Slob niet – althans niet expliciet – en gezien zijn opmerkingen over de evolutietheorie, lijken zijn opmerkingen verder te gaan en te suggereren dat de scheppingsleer ook bij de biologielessen ter sprake moeten komen – en dat lijkt mij dus onzinnig. Ook René Fransen vermoed overigens die “verborgen” agenda bij Slob, zie HIER.

 10. Dit hoort zeker niet thuis in de maatschappijleer lessen. Om je te orienteren: de onderwerpen die thuishoren in de lessen maatschappijleer hebben te maken met politieke wijsbegeerte en staatstinrichting. En niets met biologie of godsdienst. -Als het ergens thuis hoort dan in de lessen ANW.

 11. @ Jan Riemersma,
  En als nu eens vastgesteld kon worden – wat volgens mij niet zo moeilijk is – dat creationisme/intelligent design ten diepste ideologieën zijn? Dat ze een theocratie (= een staatsinrichting) nastreven? Zouden ze dan in maatschappijleer besproken moeten worden? Naast communisme, stalinisme, etc.?

 12. Taede, nee, ook dan hoort deze kwestie niet recht in de maatschappijleer lessen thuis. Uiteraard komt de verhouding tussen kerk en staat wel aan bod.
  Als je leerlingen wilt uitleggen waarom creationisme geen wetenschap is, dan lijken mij de lessen ANW het meest geschikt. (ANW: algemene natuurwetenschappen: lessen waarin allerlei verschillende, wijsgerige en prakische, vragen over wetenschap worden behandeld).

 13. Jan Riemersma | 12 mei 2009 om 20:39: “Als je leerlingen wilt uitleggen waarom creationisme geen wetenschap is, dan lijken mij de lessen ANW het meest geschikt. ”
  Wordt op jouw school creationisme besproken tijdens ANW lessen?

 14. @ Jan Riemersma:
  Het is me niet bekend wat ANW inhoudt en wanneer op wat voor school het gegeven wordt. Is het iets als 1 lesuur gedurende 1 jaar voor de bovenbouw VWO?
  Als het over algemene zaken gaat als ‘wat is eigenlijk wetenschap’ zou creationisme daar wel in de les horen. Het citaat van de website scheppingofevolutie aangedragen door Druijf hierboven (de eerste zin daarvan) maakt het volledig duidelijk dat wetenschap volledig wordt afgewezen.

 15. Taede, na de onderwijsvernieuwingen zijn er nieuwe vakken bijgekomen en zijn bestaande vakken aangepast. En het leerplan is versneden in vier profielen. Dit betekent dat je, als je het onderwerp creationisme en evolutie wilt behandelen, je een vak moet zoeken dat ‘buiten’ het profiel valt (anders bereik je niet alle leerlingen).
  Maatschappijleer is niet geschikt omdat de lesstof grotendeels voorgeschreven is. Het is een zogenaamd ‘school-examen’. 80% van de lesstof is al voorgeschreven en bestaat uit staatsinrichting en behandeling van de grondwet. Ik krijg wel iedere week het verzoek om aandacht te besteden aan een bepaald onderwerp: homosexualiteit, houtkap, vluchtelingen, europa, vernieuwingen in de rechtspraak, anne frank, herdenking 2 wo, enz. Wat dat betreft zijn veel instellingen naief: ik vermoed dat ik niet de enige docent ben die niets kan met dergelijke verzoeken en met ongevraagd lesmateriaal, hoe goed bedoeld ook en hoe belangrijk ook.
  De biologielessen vallen ook af, want niet iedere leerling heeft (in de bovenbouw) biologie.
  De godsdienstlessen zijn zeker niet geschikt: godsdienstdocenten geven les naar hun eigen aard. Zijn ze zelf gelovig, zullen ze creationisme willen aanprijzen.
  En daarom blijven alleen de lessen ANW over. Maar ook voor ANW geldt dat deze docenten overladen worden met verzoeken om dan hier en dan daar aandacht aan te besteden. Je zult dus echt, bij wet, het leerplan moeten aanpassen en, wil het beklijven, dan zal een docent er ook voldoende aandacht aan moeten kunnen besteden (want voor onze scholieren is het onderwerp behoorlijk complex: je zult ze toch echt eerst moeten uitleggen hoe de evolutie werkt. Dat kost je geheid een les of acht (ongeveer een maand). En dan pas heb je een geestelijk podium waarop je ze zelf kunt laten nadenken over alternatieve theorieen die, wil je ze goed kunnen beoordelen, een nog complexere kijk op wetenschap veronderstellen.
  Ik vraag me dan ook af hoe Slob het zich voorstelt: creationisme in de biologielessen? De docenten peinzen er niet over (behalve die enkeling die zelf creationist is, maar geloof me, die tref je maar weinig aan). Slob moet eerst maar eens uitleggen hoe een en ander precies zou moeten. De eerste tien jaar zal het er zeker niet van komen. Men is nog druk bezig allerlei aanpassingen door te voeren om de onderwijsvernieuwingen weer enigszins ongedaan te maken. Volgend jaar worden de exameneisen opgeschroefd, daar is iedereen al heel druk mee.
  Ik vind er eigenlijk niets van als ik lees dat iemand meent dat in het onderwijs aandacht moeten worden besteed aan X. Dat hoor je ongeveer tien maal per jaar uit de mond van een politicus… en vervolgens wordt de lucht weer ververst…
  Met andere woorden: ik weet niet precies wat je in gedachten hebt, maar reken niet al te zeer op het voortgezet onderwijs. Dat is tegelijkertijd een geruststelling, want ook Slob hoeft nergens op te rekenen. (Hetgeen niet wegneemt dat ik in mijn lessen wel eens wil experimenteren met lessen over het creationisme, hoor, als dat nodig is).

 16. Slob zal wel een pesterijtje bedoeld hebben in de richting van Plasterk, die nu orthodox-christelijke scholen wil verbieden om docenten met een homoseksuele relatie te weigeren. Als dat zo moet, dan ook creationisme op openbare scholen, zoiets… Politici zijn toch meestal bezig met het spel van de macht en niet zozeer met wetenschap e.d.

 17. @Gert – ik heb het nagevraagd. De docent heeft er twee jaar geleden wel wat aandacht aan besteed (omdat het onderwerp toen ‘in’ was), maar het zit niet in het leerplan. Het vorig jaar en dit jaar heeft hij er in het geheel geen aandacht aan besteed en dat wil hij, wat hem betreft, zo houden.
  @Gerdien – Op wikipedia staat enige uitleg over ANW. Maar, ik hoor ook net van mijn collega dat ANW een aflopende zaak is. Waarschijnlijk verdwijnt het in de nabije toekomst weer. Het is inmiddels al niet meer verplicht voor de HAVO. Het was oorspronkelijk verplicht voor 4 Havo en 4 Vwo. Nu alleen nog maar voor de Vwo’ers.
  Eigenlijk zou creationisme het best passen in lessen wetenschapsfilosofie: maar dan moet wijsbegeerte eerst een verplicht examenvak worden op alle scholen (nu bieden maar een paar scholen wijsbegeerte aan).

 18. Een aantal weken geleden had ik een uitgebreid interview met nu.nl Er zat één vraagje tussen over evolutionisme. Voor zover ik me nog kan herinneren in verband met de Darwin-herdenking. Ik heb desgevraagd aangegeven dat ik vind dat op christelijke scholen daar goed aandacht aan moet worden gegeven. Voor veel scholen is dat geen nieuws. Sommige scholen kunnen dat als een aansporing beschouwen. Ik laat dat verder bij hen. Ik heb aangegeven dat ik het wel van belang dat kinderen duidelijk wordt gemaakt dat er verschillende opvattingen zijn over het ontstaan van de aarde. Waaronder dus ook de opvatting dat de aarde door God geschapen is. Dat feit moet je leerlingen niet onthouden. Ik heb me verder niet aan inhoudelijke beoordelingen gewaagd. Ook heb ik niet gesproken over de vraag bij welk vak dat aan de orde zou moeten komen. Dat laat ik bij de scholen en de daarvoor verantwoordelijke professionals. Het past mij ook niet als politicus om me daarin te mengen.
  De schrijver van deze column gaat dus wel heel erg ver als hij spreekt over ‘een dicatuur van gelovigen’. We gaan zelfs terug naar ‘de Middeleeuwen’. Wat een angstig en beperkt wereldbeeld heeft deze persoon. Ik gun hem dat van harte, maar hoop wel dat ik hem iets gerust heb kunnen stellen.

 19. @ iedere Nederlander hier: jullie klagen vaak over jullie onderwijs, maar wat een prachtige vakken zie ik hier allemaal: wijsbegeerte, awn, maatschappijleer, …
  Je zou er vanuit België haast jaloers op worden.

 20. En toch sturen Nederlandse ouders die dicht bij de grens wonen hun kinderen naar Belgische scholen. Toeval?
  Het Nederlands onderwijs kent een wildgroei aan vakken. Je krijgt alles, dus niets. Men kan zich beter richten op kernvakken als wiskunde, Nederlands, geschiedenis, etc.

 21. Waarom zo’n intolerante houding t.o.v. het scheppingsverhaal?
  Het is voor de mensen ook belangrijk te weten, dat er meerdere verklaringen zijn voor het ontstaan van de aarde.
  De evolutieTHEORIE is nog steeds een theorie, want wie is erbij geweest?
  Dit geldt uiteraard ook voor vele generaties voor ons, die ook niet bij de schepping aanwezig zijn geweest.
  Voor de algemene ontwikkeling van de mensen is belangrijk dat er een evolutietheorie (met vele missing links) bestaat en een scheppingsverhaal waarin veel meer zaken blijken te kloppen.
  Door het scheppingsverhaal taboe te verklaren geven de evolutionisten blijk van een intolerante superioriteitshouding.
  Leven en laten leven, dat is toch jullie motto?
  Laat het scheppingsverhaal dan ook onderwezen worden in plaats van een anti-christelijke houding aan te nemen.

 22. Reactie.
  Hier iets uit wat je noemt, het naieve Boek de Bijbel. Een boek dat zichzelf bewijst. Maar ik heb het idee dat je het nog nooit gelezen hebt, laat staan bestudeerd. Je geeft dan een oordeel over iets waar je niet over mee kunt praten. Bovendien(ook twee uitspraken uit het BOEK): de natuurlijke mens verstaat niet wat van de Geest van God is, want het is hem dwaasheid. En de dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Wat net zo dwaas om op bussen de reclame te plaatsen: Er bestaat waarschijnlijk geen God, of dat verschil maakt met: Er is waarschijnlijk een God.
  Zou jij in een huis willen slapen waarvan men gezegd heeft er is waarschijnlijk geen een slang in huis.
  Je hoeft niet te geloven in Christus de Zoon van God. maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is.
  Je hebt er nu in elk geval een probleem bij, Je zult nooit kunnen zeggen: Ik heb het niet geweten, want ik heb het nu gezegd.
  Ik hoop dat je het durft te plaatsen!!

 23. Wat een gedoe allemaal om niks… Ik vind dat Slob gelijk heeft. Als docent LE komen alle leerlingen telkens naar mij toe omdat ze op de vraag naar creatie geen fatsoenlijk antwoord krijgen van de biologiedocent die alleen evolutie predikt….. Als ze dan toch vragen hebben, laten we hen dan ook een eerlijk antwoord geven.

 24. @ Tsrek, het scheppingsverhaal is geen verklaring voor het ontstaan van de aarde. Lees Genesis 1 nog maar eens. Een (wetenschappelijke) verklaring is wat anders dan een statement. En dan nog: niet elke verklaring is even geloofwaardig.
  @ chris: een eerlijk antwoord op vragen geven lijkt me een goed begin; ook in het bijzonder onderwijs. Bij indoctrinatie is niemand gebaat (Aalt misschien wel).

 25. Hallo … Taede !! -( ik was hier al eens eerder )- misschien is het inderdaad niet zo’n goed idee, om het scheppings verhaal te doceren, naast-! het evolutie verhaal ? — beter zou het zijn, om de wetenschappelijke inzichten omtrent evolutie, te doceren naast-! de al evenzo wetenschappelijke feiten welke wijzen op een schepping ? — immers, de uitwerking van het evolutie dogma : bevat ergerlijk veel fouten — want, voor hoogbegaafde mensen zoals ik helaas, is wetenschappelijk knoeiwerk, even erg als knullige theologie ? — laat daarom heel democratisch : iedereen voor zichzelf kunnen kiezen, welk type geleerde het meest z’n best doet om de waarheid te duiden — #1e : de evolutionist, of #2e : de creationist ….

 26. Ik vind dat Slob dit zeker wel mag vinden en ook mag zeggen.
  Ik heb zelf op een christelijke school gezeten en daar heb ik gewoon de evolutietheorie geleerd. De evolutietheorie is de theorie van de ontwikkeling van soorten, zoals het boek van Darwin al aangeeft: ‘The origin of species’.
  Waar en hoe de aarde is ontstaan is wat anders dan hoe de ontwikkeling der soorten eheft plaatsgevonden. Als Creationist moet je recht doen aan de bewijzen die er voor de ontwikkeling van ‘het leven’ zijn.
  Daarnaast moet je echter ook als wetenschapper recht doen aan alle theorien die er zijn voor het ontstaan van leven in eerste instantie. Een oerknal is niet afdoende: want waar komt dat dan vandaan. Zo ook: God als het begin erkennen mag de zoektocht niet beeindigen want waar komt God vandaan?
  Concluderend: theorien over het ontstaan van het leven zijn anders dan theorien over de ontwikkeling van leven. Voor het tweede zijn afdoende wetenschappelijke bewijzen voor de evolutie. Voor het eerste echter zijn er meerdere theorien die elkaar niet uitsluiten, niet te bewijzen zijn en daarom alle verteld moeten worden. Ook aan onze leerlingen.
  Dan nog een korte reactie op anderen: Het is natuurlijk niet ‘verdommen’ van de samenleving als je meerdere theorien verteld. Het is zelfs zo dat het erg dom is om dat niet te doen. Volgens wetenschappelijke normen moeten we toch de bewijzen meten. Toch zoeken naar de hiaten in theorien en daar verder onderzoek naar doen. Dan moeten we stimuleren dat de jeugd dit ook leert. Mijns inziens leidt de midelbare school, inclusief VWO nog altijd niet op tot wetenschappelijk onderwijs. (wat overigens een rare term is)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: