Close

Arie Slob reageert op weblog

Zojuist ontving ik van Arie Slob, politicus voor de Christenunie in de Tweede Kamer een reactie op mijn weblog. Dit is wat hij schrijft:

Een aantal weken geleden had ik een uitgebreid interview met nu.nl Er zat één vraagje tussen over evolutionisme. Voor zover ik me nog kan herinneren in verband met de Darwin-herdenking. Ik heb desgevraagd aangegeven dat ik vind dat op christelijke scholen daar goed aandacht aan moet worden gegeven. Voor veel scholen is dat geen nieuws. Sommige scholen kunnen dat als een aansporing beschouwen. Ik laat dat verder bij hen. Ik heb aangegeven dat ik het wel van belang dat kinderen duidelijk wordt gemaakt dat er verschillende opvattingen zijn over het ontstaan van de aarde. Waaronder dus ook de opvatting dat de aarde door God geschapen is. Dat feit moet je leerlingen niet onthouden. Ik heb me verder niet aan inhoudelijke beoordelingen gewaagd. Ook heb ik niet gesproken over de vraag bij welk vak dat aan de orde zou moeten komen. Dat laat ik bij de scholen en de daarvoor verantwoordelijke professionals. Het past mij ook niet als politicus om me daarin te mengen.

De schrijver van deze column gaat dus wel heel erg ver als hij spreekt over ‘een dicatuur van gelovigen’. We gaan zelfs terug naar ‘de Middeleeuwen’. Wat een angstig en beperkt wereldbeeld heeft deze persoon. Ik gun hem dat van harte, maar hoop wel dat ik hem iets gerust heb kunnen stellen.

(Reactie HIER, zie onder 16 mei, 16.29 uur)

Hoewel ik op mijn weblog geen hetze tegen personen wil beginnen en dus ook niet tegen dhr. Slob (je kunt op een weblog gemakkelijk iemand te kakken zetten die zich niet kan verdedigen, en dat wil ik niet), reageer ik toch even kort op zijn reactie.

Allereerst waardeer ik het zeer dat dhr. Slob mijn weblog serieus neemt en erop reageert. Jammer vind ik alleen nu wel dat hij in deze reactie laat zien dat hij wel een knuppel in het hoenderhok durft te gooien, maar dan wel heel snel wegrent als er plotseling allerlei lawaai uit dat hok komt. Want hij doet weliswaar een pleidooi voor het onderwijzen van creationisme, maar zegt vervolgens zich niet aan een inhoudelijke beoordeling te wagen, hij vindt dat scholen de “daarvoor verantwoordelijke professionals” hierover hun licht moeten laten schijnen, en besluit: “Het past mij ook niet als politicus om me daarin te mengen”. Waarom, zo vraag ik mij dan af, dan überhaupt over dit onderwerp beginnen? Waarom dan nu plotseling terugkrabbelen?

Ook is jammer dat dhr. Slob mij verwijt te spreken over “een dic[t]atuur van gelovigen”. Die term heb ik niet gebruikt (ik vermoed dat dhr. Slob HIER zijn inspiratie vandaan heeft gehaald). Ik heb het over een dictatuur van gelovige leken – en daarmee bedoel ik dat veel discussies over evolutie en theologie gegijzeld worden door gelovigen die denken zomaar hun eigen theologietje in elkaar te kunnen knutselen zonder kennis van theologische zaken (historische bijbelkritiek, dogmageschiedenis, etc.), én bovendien nog menen beter dan evolutiebiologen zelf te weten hoe de evolutietheorie in elkaar steekt en dan met name hoe fout die theorie is. Ik zeg niet dat dhr. Slob geen verstand van theologie heeft (ik ken hem niet), maar zijn opmerkingen suggereren wel dat hij géén verstand van biologie heeft. Nu ben ik theoloog en geen bioloog, dus ik ga me niet aanmatigen dat ík wél verstand van biologie heb, maar ik heb wel voldoende gelezen om te weten dat je de evolutietheorie niet zo gemakkelijk afserveert als dhr. Slob hier doet.

Het joods-christelijke scheppingsverhaal staat niet op één lijn met de evolutietheorie – dit wel suggereren is theologisch én wetenschappelijk naïef en doet zowel het christelijk geloof als wetenschap veel kwaad. Het is met name dat laatste aspect – dat zowel het geloof als de wetenschap hierdoor worden geschaad – dat mij tot geprikkelde reacties uitlokt. Ik ben geen atheïst, maar een theoloog die vindt dat creationisten de rijke traditie van het christelijk geloof verkwanselen door van geloof een pseudowetenschap te maken. Dat dhr. Slob dat getuigen vindt van een “angstig en beperkt wereldbeeld”, zal ik dan maar niet verder becommentariëren.

8 thoughts on “Arie Slob reageert op weblog

 1. Dat geneuzel over verschillende visies… een gezond schaap heeft vier poten, en wie vindt dat dat er vijf zijn, heeft van biologie gewoon niets begrepen.

 2. Heel wat interessanter dan de plaagstoot van dhr. Slob:
  http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,624618,00.html
  35.000 jaar oud beeldje van een “mooie meid” gevonden in ZW Duitsland.
  “Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Figur als Anhänger getragen wurde. An Spekulationen über die Bedeutung wagen sie sich aber vorerst nicht heran: “Ich war nicht da vor 40.000 Jahren, und unter dem Strich habe ich keine Ahnung”, betont Conard.” – Conard is de ontdekker.
  Dat is dus de nuchterheid van de mensen in het veld.

 3. Waarom is dat zo problematisch Taede, als men naast evolutie een plek maakt om creatie te onderwijzen? Het is toch niet ‘inplaats van’ daardoor kan men er individueel over nadenken.
  Heel makkelijk ook van de heer Rutger, dat een schaap vier poten en geen vijf heeft,
  als het wereldbeeld zo makkelijk in elkaar stak, dan hoefde niemand meer met een paar gegronde twijfels aan te komen aangaande de leer van de toevalligheid. Maar sorry, natuurlijke selectie wel te verstaan. Blijkbaar mogen mensen zich dus niet meer afvragen of daar een Hoger macht achter schuil gaat, (hooguit in hun ‘vrije tijd’ en liefst buiten de school) terwijl het toch essentiele vragen zijn. Ik vind het weer maal (maar ja dat vind ik) arrogantie van allerleide zijde.

 4. Wat gaat Slob nu tegen ND en RD zeggen?
  Trouwens, RD en NRC hebben allebei een stukje over een ijstijd-kamp gevonden in een grot bij Valkenburg. leuk om te vergelijken.

 5. @PT
  Onderwijs is voor een groot deel vrij top-down. Je vertelt kinderen wat met grote zekerheid is vastgesteld. Verschillende verklaringen van één fenomeen worden zelden gegeven: veel te ingewikkeld voor kinderen.
  Het staat Nederlanders volledig vrij hun eigen mening over de oorsprong en ontwikkeling van leven te hebben. Ze krijgen het echter niet op school. Op school wordt waarheid (althans, wat waarheid zo dicht mogelijk benadert) gedoceerd. En creationisme is niet waar. It’s that simple.
  Je hebt in het onderwijs veel stof, maar beperkte tijd. Dan kun je twee uur wijden aan de marxistische, revisionistische, liberale en conservatieve interpretaties van de Franse Revolutie, maar je kunt ook op redelijke neutrale wijze oorzaak, verloop en gevolg vertellen. Misschien niet 100% accuraat, maar wel effectiever.

 6. ‘En creationisme is niet waar. It’s that simple’ het maakt mij weinig uit Rutger, maar het zijn toch de typische uitspraken waar het atheisme het allemaal voortdurend mee afdoet. Met een dergelijke mentaliteit van ‘het is zo’ en punt, kun je inderdaad beter niet onderwijs belasten. Dan zouden ze in het speelkwartier nog buiten elkaar met ‘borden om de oren slaan’ en fronten vormen van verschillende ‘absoluutheden.’
  (inclusief die van jou.)

 7. Alleen al het gebruik van het woordje “evolutionisme” (wat mijn spellingscontrole niet eens kent) geeft al aan hoe dhr Slob over evolutie denkt. Kennelijk ziet hij het verschil niet tussen wetenschap en ideologie.

 8. Op 10 mei mailde ik aan Arie Slob. Maar hij reageert er niet op. Terwijl ik gráág in discussie ga met gelovigen, die zo nodig willen bepalen wat iedereen moet weten, doen en denken.
  Dit was, wat ik mailde:
  Zeer geachte meneer Slob,
  Volgens de media pleit u ervoor, dat op Openbare scholen aandacht besteed zal worden aan het scheppingsverhaal, zoals dat in de Bijbel staat.
  Volgens de media hebt u dit gezegd:
  “Alsof er geen andere theorieën en ideeën bestaan. Er zijn meer opvattingen over het begin van deze aarde dan alleen maar die ene die nu toevallig zwart op wit in de lesboeken wordt afgedrukt”
  Ook hebt u, alweer volgens de media, gezegd:
  ‘Als docent heb ik problemen gehad met nogal wat onderwijsmethodes die net deden of er maar één overtuiging op dit punt was, aan de rest werd geen aandacht besteed.’
  Op de redelijkheid en de logica van wat u zegt valt veel af te dingen
  Allereerst is de evolutietheorie, want daar lijkt u op te doelen, niet toevallig in de lesboeken terecht gekomen. Het is een wetenschappelijk verklaringsmodel.”
  Dat kan van het scheppingsverhaal niet gezegd worden.
  De vraag is, of op scholen ook dergelijke verhalen als gelijkwaardig aan de evolutietheorie gepresenteerd moeten worden.
  Een andere vraag is of religieuze verklaringsverhalen van andere godsdiensten dan óók aan de orde moeten komen.
  En samenhangend daarmee hoe die verhalen dan gepositioneerd moeten worden in het onderwijs.
  Ik ben onvoldoende op de hoogte van andere religies, maar de Bijbel ken ik op mijn duimpje, dank zij de Doctor Abraham Kuyperschool te Haarlem in de vijftiger jaren. En ik ben blij die bagage mee te hebben gekregen.
  Dus gun ik “de jeugd van tegenwoordig” ook dergelijke bagage.
  Dus zou ik er voor pleiten in het lesprogramma van alle scholen een vak op te nemen: “levensbeschouwelijke stromingen”. In dat kader kunnen de prachtige verhalen uit diverse religies verteld worden.
  Die verhalen moet je goed vertellen, zó dat de kinderen ademloos luisteren en het als het ware het allemaal “zien gebeuren”. Er zijn evenwel maar weinig echte raconteurs in het onderwijs. Dus wie weet moeten er “verhalenvertellers” opgeleid en aangesteld worden.
  Ik vrees echter, dat u het Bijbelse scheppingsverhaal als historisch gegeven wilt laten presenteren.
  Maar dan zou u bezig zijn de vrijheid van godsdienst te misbruiken: immers u zou uw religieuze opvatting willen laten prevaleren boven die van anderen.
  De evolutionisten mogen op algemeen aanvaarde wetenschappelijke normen claimen dat die visie als “de méést waarschijnijke” gepresenteerd wordt.
  De religieus getinte verhalen mogen opgrond van culturele overwegingen gepresenteerd worden. En daarbij moet de kinderen verteld worden dat er verschil is tussen wetenschap en religie. Dat er sommige mensen zijn, die dergelijke verhalen denken écht gebeurd te zijn maar dat daarvoor geen enkel bewijs is. De kinderen moet gewezen worden op de geweldig mooie inhoud van die verhalen.
  Door het Bijbelse scheppingsverhaal ga ik nadenken over mijn verhouding tot God, schepping en medemens. Over goed en kwaad.
  De evolutietheorie heeft geen transcendente lading, de Bijbel en andere “heilige boeken” wel.
  Dat is de importantie van dergelijke verhalen.
  Ik ben agnost. Ik weet niet of er een God is. Mijn geloof in God heb ik verloren door Christenen die vonden dat ik als ongedoopte niet in de hemel kon komen en als homofiel mens geen seks met een man mocht hebben. Kortom: door de kruideniers onder de Christenen. Maar één ding weet ik zeker: áls er een God is, dan is hij voor ons mensen onbegrijpelijk. En ieder die mij zegt dat hij wéét wat God wil beshouw ik als een blasfemist.
  De Christelijke waarden zijn mij héél wat waard. Ik ontleen er echter andere normen aan dan de Christenen.
  Tenslotte Uw uitspraken, die ik u op het internet hoorde doen:
  – In Nederland is er een winkelsluitingswet en daar wordt misbruik van gemaakt en als wij er wat van zeggen zijn wij niet de Taliban in de polder
  o Als er geen christenen in de politiek mee hadden gepraat was er een andere winkelsluitingswet geweest. U en uw kompanen hebben wel degelijk grote invloed op wetgeving rond abortus, euthanasie en stamcelonderzoek. Een invloed die ik met lede ogen aanzie, maar u op grond van democratische rechten toeken. Ik vind de aanduiding “Taliban in de polder” leuk gevonden maar onterecht. De Taliban zijn rabiate gekken. Dat bent u niet.
  – U suggereert dat zelfzucht en slordige omgang met het milieu komt doordat mensen zich in hun handelen niet baseren op de Bijbel
  o Daarmee suggereert u, dat er zonder godsdienstige overtuiging geen verantwoorde levenskeuzes gemaakt kunnen worden. Het primaat van de moraliteit berust evenwel bij de nadenkende mens en niet bij de gelovige mens.
  Ik ben overigens van mening, dat de Christenen in Nederland op grond van wettelijke afspraken véél gemeenschapsgeld claimen. Het bijzondere onderwijs heeft voor mijn gevoel bestaansrecht zo lang de gebruikers het maar zelf betalen. En waarom levensbeschouwelijke omroepen in het publieke bestel gemeenschapsgeld dienen te krijgen is mij onduidelijk. Op grond van machtspolitiek uit het begin van de twintigste eeuw kan ik het begrijpen.
  Let wel, ook de Vara is een levensbeschouwelijke omroep.
  U merkt dat ik een aantal uren heb uitgetrokken om serieus te reageren op uw uitspraken.
  Ook als ik niet gepensioneerd was had ik die tijd genomen. Want een discours is erg van belang in de moderne maatschappij. Héél vroeger was er een Christelijke monocultuur. Dat leidde tot brandstapels en oorlogen.
  Moderne Christenen zouden toch wat ruimer in hun geestelijke jasje moeten steken dan dat u mij door uw uitspraken doet vermoeden.
  U begrijpt, dat ik uw reactie en weerwoord op prijs zal stellen.
  Robert Bouman

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: