Close

Cees Dekker gaat te ver!

Oké, ik heb het in de vorige posts wel eens opgenomen voor Cees Dekker. Vorige week, tijdens het KNAW-debat was Dekker het helemaal eens met Menkens evolutionaire verhaal. Hij suggereerde zelfs dat er helemaal geen probleem was met het idee van een "common ancestor". Vanmorgen echter kreeg ik iets onder ogen wat ik bijzonder zwaar te verteren vind.

Bij uitgeverij Ark Boeken is een boek verschenen met als titel: Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn, geschreven door Normal L. Geisler & Frank Turek , vertaald door Emiel van der Wal.

Dit boek is een vertaling van I Don’t Have Enough Faith to Be an Atheist, dat al in 2004 is uitgegeven door Crossway Books. De uitgever van dit boek is ook de uitgever van o.a. de ID-boeken van Nancey Pearcey.

Wie even bij de link op Amazon kijkt en dan vervolgens klikt op "Search inside this book", kan een indruk krijgen waar dit boek over gaat. Ik heb vanmorgen enige studie naar dit boek verricht en zal hieronder het een en ander toelichten.

Norman L. Geisler is een evangelicale fundamentalist die al eerder fel uithaalde tegen het zogenaamde "open theïsme" met een beroep op bijbelteksten die een letterlijke interpretatie ervan laten zien.

In dit boek gaan Geisler en Turek helemaal mee met Intelligent Design. Sterker nog, in dit boek gaan de auteurs zelfs mee met de sterkste vorm van Amerikaans ID-denken, zoals  gepropageerd door Nancey Pearcey en William Dembski, die niet alleen de wetenschappelijke evolutietheorie aanvalt, maar dit doet om de verziekte cultuur te hervormen. Darwinisme cq. de evolutietheorie wordt hier een symbool van alles wat verkeerd is in de Amerikaanse samenleving.

Geisler en Turek gaan dus in dit boek in tegen het Darwinisme. Ze schrijven echter dat ze niet gekant zijn tegen natuurwetenschap in het algemeen:

The creation-evolution debate is not about religion versus science or the Bible versus science – it’s about good science versus bad science. Likewise, it’s not about faith versus reason – its about reasonable faith versus unreasonable faith. It may surprise you to see just who is practising the bad science, and just who has the unreasonable faith. (120, cursief in origineel)

Met ‘slechte natuurwetenschap’ wordt uiteraard natuurwetenschap bedoeld die vol met metafysische en levensbeschouwelijke elementen zit.

Uiteraard worden allerlei argumenten opgevoerd die tegen Darwins evolutietheorie zouden pleiten, zoals Gould’s en Eldredge’s idee van "punctuated equilibrium". Geisler en Turek concluderen uiteindelijk:

The main point here is that the fossil record actually lines up better with supernatural creation than with macroevolution. Indeed, there aren’t missing links – there’s a missing chain! (152)

Het is heel duidelijk dat dit een anti-evolutionistisch boek is. Geisler en Turek geven weliswaar schoorvoetend toe dat er ontwikkeling binnen soorten plaatsvindt (micro-evolutie), maar ontkennen ten stelligste dat er sprake is van ontwikkeling van soorten uit elkaar (macro-evolutie).

Met veel rhetoriek gaan ze zelfs zover dat ze Darwinisten afschilderen als fascisten. Ze geven Hitler als voorbeeld van een Darwinist en citeren ongegeneerd uit Hitlers Mein Kampf. Ze concluderen hieruit:

racism and the genocide is the logical outworking of Darwinism… Ideas have consequences. (189)

De schrijvers wijzen bovendien – net als Nancey Pearcey in haar boek Total Truth – naar Peter Singer als een verkapte fascist op evolutionaire gronden. Elders schrijven ze,

Nazi-like experiments cannot be condemned by Darwinists, because there is no objective moral standard in a Darwinian world. (190)

Hiermee worden Darwinisten – en dat zijn al diegenen die Darwins evolutietheorie onderschrijven – tot fascisten verklaard.

Op de achterflap van de Amerikaanse uitgave worden een heel aantal lofprijzingen voor het boek genoemd. De Nederlandse editie heeft slechts twee aanbevelingen. De eerste is van William Dembski, die over dit boek schrijft:

‘Geisler en Turek leveren de informatie die je nodig hebt om als gelovige overeind te blijven in een stroom van seculiere ideologie’.
William A. Dembski, wiskundige, filosoof en auteur van boeken over Intelligent Design.

De tweede autoriteit die het boek warm aanbeveelt is Cees Dekker. 

Cees Dekker beveelt de Nederlandse vertaling van dit boek alsvolgt aan:

‘Geisler en Turek argumenteren dat een christelijk wereldbeeld een veel betere beschrijving geeft van de werkelijkheid dan een atheïstische visie, een stelling waar ik van harte mee instem. Ik kan het boek aanraden voor christenen die hun geloof rationeel beter willen onderbouwen, maar zeker ook aan de sceptische atheïst die meent dat de wetenschap God allang heeft wegverklaard’.
prof. dr. C. Dekker, hoogleraar TU Delft.

Dekker raadt dus een anti-evolutionistisch boek aan! Sterker nog, Ark Boeken heeft een supplementaire studiegids uitgegeven met behulp waarvan christenen zich de anti-evolutionaire inhoud van dit boek eigen kunnen maken.

In gesprekken en in lezingen heeft Dekker meermalen (bijvoorbeeld in Buitenhof van 1 januari 2006) afstand genomen van de Amerikaanse ID-beweging, waarvan Geisler en Turek zich hier de profeten tonen. Boeken zoals deze zijn uiterst gevaarlijk, omdat ze de evolutietheorie reduceren tot een ideologie die gevaarlijke consequenties heeft voor de samenleving en daarom met alle geweld (!; zie ook Pearcey die voortdurend oorlogsmetaforen gebruikt) uitgebannen moet worden.

Wat Dekker hier dus doet is de ideeën van de Amerikaanse ID-beweging aanbevelen als een rationele vorm van geloven. Het wereldbeeld van Geisler en Turek is dat van een benauwend christelijk moralisme, waarin abortus, homohuwelijk etc. uitgebannen moeten worden. Evolutie wordt hier niet als een wetenschap beschouwd, maar als een ideologie die uitgebannen moet worden. En Dekker onderschrijft een dergelijke maatschappijvisie door dit boek aan te bevelen.

Ik vind dit absoluut onbegrijpelijk!

10 thoughts on “Cees Dekker gaat te ver!

 1. Dat heb ik ook al gedacht. Ik vermoed dat hij dit boek zelf niet gelezen heeft, maar het misschien alleen heeft doorgebladerd. Niet erg slim om daar dan vervolgens je fiducie blindelings aan te geven… Maar evengoed heeft hij het boek wel gelezen en is hij het er mee eens – dan heeft hij heel wat uit te leggen, denk ik.

 2. Het is me bij het lezen van bovenstaande reacties, en ook bij de bespreking van het boek door Kleisen, opgevallen, dat het wel lijkt of u een heel ander boek gelezen hebt dan ik. Valt het u allen zelf niet op dat u in het geheel niet ingaat op de berg argumenten in het boek, maar dit boek op irrationele, emotionele gronden negatief beoordeelt? De term ID blijkt telkens weer als een rode lap op een stier te werken. Zodra de term verschijnt, wordt alle logica en argumentatie terzijde geschoven en komen er oneigenlijke motieven bovendrijven. Thema’s die in het boek slechts als illustratie van argumenten worden gebruikt, worden door u verheven tot hoofdonderwerp. Vervolgens richt u uw kritiek op die onderwerpen, in plaats van op de argumentatie waarvan zij slechts een illustratie zijn.

 3. Geachte heer of mevrouw De Joode,
  Ik zie niet in hoe “alle logica en argumentatie terzijde wordt geschoven” in de reactie die ik en anderen op het boek gegeven hebben. Het kan best zijn dat het boek ook andere punten maakt (ik heb het in zijn geheel gelezen, en het maakt inderdaad andere punten, maar die zijn net zo onzinnig, ook de theologische). Waar het mij en anderen om gaat, is de wijze waarop Turek & Geisler argumenteren.
  Enerzijds is dat door het creëren van oneigenlijke of valse dilemma’s. Door hun hele boek heen creëren ze dilemma’s, twee polen waartussen je moet kiezen. De ene keus is volgens Turek & Geisler zo onzinnig dat je volstrekt irrationeel moet zijn om die keus te maken. Dus blijft de andere – fundamentalistisch-christelijke – over, die dan de meest rationele keus is. Het is dus volstrekt zwart-wit. Geisler & Turek begaan met het voortdurend creëren van oneigenlijke dilemma’s een van de meest basale drogredenen die in de filosofie bekend zijn, en dat is dus geen rationele wijze van argumenteren. (Een drogrede is namelijk bedoeld om een discussie voortijdig te beëindigen, door de regels van die discussie aan de laars te lappen.)
  Vervolgens: waar ik in mijn bijdrage met name over val, is juist het gebrek aan argumenten dat Geisler & Turek karakteriseert. In plaats van het geven van goede argumenten, spelen ze op de persoon. Ze argumenteren dat als je de evolutietheorie tot het uiterste serieus neemt, je bij Hitlers gedragingen uitkomt. Evolutiebiologen bevinden zich dus op een hellend vlak; het zijn allen hitlers-in-de-dop. Geisler & Turek maken hier expliciet alle wetenschappers uiterst verdacht, wat een bekende strategie is: Nancy Pearcey heeft in een aantal van haar boeken Peter Singer en een aantal evolutiebiologen impliciet voor nazi uitgemaakt. Dit is geen argumenteren meer, maar op de man/vrouw spelen. DIT zijn pas emotionele argumenten, geen rationele.
  Alle overige argumenten die Geisler & Turek aandragen om de onzinnigheid van de evolutietheorie aan te tonen, zijn de standaard creationistische argumenten (zoek maar eens op internet), die al lang weerlegd zijn, en die geen rationeel persoon nog langer serieus kan nemen. Daarom ga ik er niet op in.
  Als u overigens mijn blog en website verder heeft bekeken, dan heeft u hopelijk gezien dat voor mij ID niet als een lap op een rooie stier werkt. Ik probeer ID uiterst serieus te nemen, mede omdat ik van mening ben dat de Amerikaanse ID-beweging een gevaar voor democratische samenlevingen als de onze vormt. De censuur die Geisler & Turek en veel andere ID-aanhangers ten aanzien van wetenschap willen, is ondemocratisch en zelf fascistisch. Zij beschuldigen wetenschap ervan ideologisch te zijn, en zij willen dus de ene ideologie voor een andere (in hun ogen betere) ideologie vervangen. U kunt in Nancy Pearcey’s boek Total Truth: Liberating Christianity from Its Cultural Captivity (Wheaton: Crossway Books 2004) dit argument letterlijk terugvinden (o.a. p. 42 en 173).
  Vandaar mijn reactie: u meent dat de punten die Kleisen en ik aangeven (de vergelijking Nazisme-evolutietheorie) slechts illustraties zijn. Wie echter meer van ID-aanhangers gelezen heeft, zal zien dat dit juist de centrale argumenten zijn om evolutie te verwerpen. Dat lezers zich door dergelijke argumenten laten bedotten, is zeer gevaarlijk.
  Dat een wetenschappelijke autoriteit als Dekker een dergelijk boek aanprijst, en daarmee blijk geeft van een volstrekt onkritische houding, en argumenten omhelst, die zijn eigen collega-wetenschappers direct in diskrediet brengen, vind ik onvergeeflijk.

 4. Het is duidelijk: u leest in het boek blijkbaar heel andere dingen dan ik. Gaat er bij u geen lampje branden als iemand als Dekker dit boek aanprijst? Hij zou toch wel gek zijn om zijn goede naam te verbinden aan iets waar hij geen steekhoudende argumenten voor zou hebben? Ikzelf snap heel goed waarom Dekker dit boek aanprijst. Het is namelijk nooit verkeerd om andere geluiden te laten klinken dan de algemeen gangbare; dat scherpt de argumenten; dat is goed voor de wetenschap in het algemeen.
  En wat de onderwijssystemen betreft: zijn we het niet aan onze leerlingen en studenten verplicht om ze te laten kennismaken met àlle feiten en niet met een ‘onnatuurlijke selectie’ daarvan? Als we dàt doen zijn we pas democratisch bezig!

 5. Ik heb met Cees Dekker over dit boek gesproken en ik krijg sterk de indruk dat hij het boek vantevoren niet heeft gelezen of het manuscript heel snel even heeft doorgebladerd. Dekker heeft bijvoorbeeld aangegeven dat hij de idee van ‘common descent’ (mensen en dieren hebben zelfde voorouder) niet ontkent – en dat is juist een van de grote punten waartegen Geisler & Turek falikant ageren. Zo zijn nog wel een aantal punten te noemen.
  Het is inderdaad goed om andere geluiden te laten horen. Dat is ook goed voor de wetenschap – mits het dan ook wetenschappelijke geluiden zijn, en dat is bij creationisme en ID precies de crux: ze zijn geen wetenschap.
  Dat laatste is ook een probleem als u schrijft:
  “zijn we het niet aan onze leerlingen en studenten verplicht om ze te laten kennismaken met àlle feiten en niet met een ‘onnatuurlijke selectie’ daarvan? Als we dàt doen zijn we pas democratisch bezig!”
  Dit suggereert dat u van mening bent dat ook creationisme en Intelligent Design onderwezen moeten worden als ‘feiten’ en dat alleen het onderwijzen van evolutie een ‘onnatuurlijke selectie’ is. Creationisme en ID zijn echter geen wetenschap, of heel slechte wetenschap. Ze hebben namelijk geen toetsbare hypothesen; er zijn geen resultaten van onderzoek gepubliceerd in vaktijdschriften, etc. Ik ken alle smoezen om ID te verdedigen (vriendjespolitiek van andere wetenschappers, etc.) die ID-aanhangers aanhalen om dat gebrek aan wetenschappelijke geloofwaardigheid te verdedigen, maar het is simpelweg een feit: ID en creationisme zijn geen wetenschap en moeten dus ook niet als alternatief voor evolutie op scholen onderwezen worden. Ze zijn simpelweg geen alternatief.
  We kunnen studenten en leerlingen dan ook gerust over creationisme en ID vertellen, maar dan in de godsdienstles of bij maatschappijleer en niet tijdens de biologieles.

 6. Ik neem aan dat creationisme en ID als verschijnselen nú al behandeld worden in de lessen maatschappijleer of godsdienst. Nee, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom dat leerlingen en studenten kennis kunnen nemen van àlle argumenten, ongeacht de herkomst. Zij kunnen dan zèlf op basis van de logica en de argumentatietheorie bepalen wat sterke en wat zwakke argumenten zijn. Nu krijgen ze een in mijn ogen zeer eenzijdig plaatje voorgeschoteld, dat heel vaak als enige waarheid geponeerd wordt. Daar maak ik bezwaar tegen, want dat vind ik niet democratisch en niet goed voor een brede algemene ontwikkeling. U wekt de suggestie die argumenten zelfs niet te wìllen beproeven, omdat u creationisme en ID als verschijnsel al gediskwalificeerd hebt. Maar dan gooit u het kind met het badwater weg. U hoeft het voor mij niet eens te zijn met een bepaald verschijnsel, als u de argumenten maar serieus zou willen overwegen. U bedient zich daarnaast zelf van standaard reacties, zoals er tientallen te vinden zijn op internet. Gewoon zeggen: ‘Dat is simpelweg een feit’, dat vind ik geen bevredigende verklaring.

 7. @Taede A. Smedes
  U schreef:
  Alle overige argumenten die Geisler & Turek aandragen om de onzinnigheid van de evolutietheorie aan te tonen, zijn de standaard creationistische argumenten (zoek maar eens op internet), die al lang weerlegd zijn, en die geen rationeel persoon nog langer serieus kan nemen. Daarom ga ik er niet op in.
  i heb gezocht maar niet gevonden, wilt u zo vriendelijk zijn mij een aantal links te geven?
  MVG
  Jeremy Alberts

 8. Ik heb het boek ook gelezen maar ben het engels onvoldoende machtig om deze links nuttig te kunnen gebruiken, heeft u misschien nederlandstalige tips.
  Ik ben het in eerste instantie persoonlijk eens met de schrijvers, of in ieder geval grotendeels, ik heb echter geleerd om een zaak ook altijd van de andere kant te bekijken dus ik hoop dat u mij van dienst kunt zijn.
  Alvast Bedankt,
  Tinko Blanken

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: