Close

Creationisten roeren hun staart

Ik dacht (of liever gezegd: hoopte) dat die hard creationisten in Nederland waren uitgestorven, maar de e-mail die ik vanmorgen van een collega ontving, confronteerde mij opnieuw met het tegendeel.

Ik besef dat het aandacht schenken aan creationisme het gevaar in zich bergt dat het lijkt alsof hun gedachtegoed de moeite waard is om te bespreken. Natuurlijk is het dat niet. Geen enkel weldenkend mens kan creationistische ideeën vandaag de dag nog langer serieus nemen. Niettemin zijn er blijkbaar nog altijd mensen die zo denken. Zo lang zij hun ideeën proberen te verspreiden, zullen we gedwongen blijven om die ideeën te bestrijden met redelijke argumenten.

Vanmorgen kreeg ik onderstaande e-mail van een collega toegemaild. Ik citeer de hele e-mail.

Aan de leiders van christelijk Nederlands taalgebied,

Wij maken ons diep verontrust over de leegloop van de kerken. Dit vindt o.i. zijn oorzaak in het feit dat op de openbare (en christelijke?) scholen de onderwerpen schepping, de zondeval en de zondvloed niet meer worden behandeld, maar ook in sommige kerken nauwelijks meer aan de orde komen. Omdat voor velen de zondeval dus (schijnbaar) niet heeft plaatsgevonden, is het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus ook niet van belang, en dus is kerkgang niet nodig, en kunnen we op zondagmorgen uitslapen of aan sport doen.

Zoals u weet is de evolutietheorie is ons land min of meer algemeen aanvaard om de oorsprong van het leven op aarde te verklaren. Op school en in de media worden we voortdurend geconfronteerd met stellingen dat het leven in de loop van miljoenen jaren tijd is ontstaan en dat de mens afstamt van de aapachtigen. Hoe men tot die conclusies komt, wordt er meestal niet bij verteld, men volstaat meestal met te zeggen dat het wetenschappelijk aangetoond is en dankzij onze technische vooruitgang hebben we een bijna grenzeloos vertrouwen in de wetenschap.

Toch is er een groot verschil tussen natuurwetenschappen en technische wetenschappen. De wetenschap die ons in staat stelt om naar de maan te vliegen is niet dezelfde als de wetenschap waarmee we de ouderdom van de maan (en die van de aarde) bepalen. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk: als er een kleine onjuistheid is in de berekeningen van de baan van een raket, dan zal deze nooit op de maan landen, maken we een rekenfout van miljarden jaren in de ouderdom van de maan, dan gaat er technisch gesproken helemaal niets fout en heeft niemand daar last van.

Toch is het onderwerp niet bepaald onbelangrijk. Het zal u niet ontgaan zijn dat enkele weken terug er nogal wat commotie ontstond toen minister Maria van der Hoeven voorstelde om “Intelligent Design” als alternatief op de evolutietheorie voor te stellen. De heftigheid van de reacties geeft duidelijk aan dat schepping en evolutie de essentie van het menselijk bestaan ten diepste raken. De evolutietheorie betekent voor veel mensen een impliciete vrijbrief om te doen en te laten wat goed is in eigen ogen. Als het leven werkelijk alleen maar ontstaan is uit natuurlijke processen door tijd en toeval, dan heeft het geen absolute betekenis of doel. Het gevolg daarvan is dat mensen zelf kunnen invullen wat de betekenis en het doel van hun leven is, m.a.w. zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Is dit niet juist de kern van de zondeval?

Wie zich verdiept in de achtergronden van de evolutietheorie komt al gauw tot de ontdekking dat de wetenschappelijke woordvoerders ervan overtuigde atheïsten zijn, die het bestaan van God expliciet ontkennen en afwijzen. De conclusies dat de aarde miljarden jaren oud is en de mens afstamt van een aapachtig wezen, zijn geen zuivere wetenschappelijke conclusies, maar zijn gebaseerd op uitgangspunten en redeneringen waarin God bij voorbaat uitgesloten is.

Het is algemeen bekend dat de evolutietheorie al decennia lang met grote problemen kampt: het ontstaan van de eerste cel is een raadsel, overgangsvormen tussen verschillende soorten zijn er niet of nauwelijks gevonden en het is onbekend welk mechanisme zou kunnen zorgen voor een toenemend aantal genen in het DNA. Misschien is het scheppingsverhaal toch aanzienlijk dichter bij de waarheid dan de meerderheid durft of kan vermoeden.

Daarbij is er een conflict tussen Bijbel en wetenschap als we de evolutietheorie als waarheid aanvaarden. Dat zou tenminste betekenen dat het scheppingsverhaal en dus ook de zondeval niet als historische feiten kunnen worden beschouwd en daarmee is ook de verlossing van de zonde en dood door de Here Jezus Christus niet langer een absolute noodzaak. Als het leven immers uit evolutie ontstaan is, dan was de dood er reeds lang voor de komst van de mensheid op aarde. Tezamen met het eerder genoemde argument dat de evolutietheorie een vrijbrief geeft om zelf te bepalen wat goed en kwaad is, moeten we concluderen dat de evolutietheorie in de huidige vorm een ernstige blokkade is voor het Evangelie van Jezus Christus.

Er is een groeiende groep christelijke wetenschappers en geïnteresseerden die tot de conclusie komen dat de moderne wetenschap juist het Bijbelse verhaal van de schepping en de zondeval bevestigt. In bijgaande folder wordt U verwezen naar websites waar U daar meer over kunt lezen. Bij deze vragen wij U om deze folder eens te bekijken en een bezoekje te brengen aan de hierin genoemde websites om verder geïnformeerd te raken over dit uiterst belangrijke en boeiende onderwerp. Indien u zich kunt vinden in de informatie die hierin gegeven wordt, vragen wij u deze folder in uw kerk of gemeente onder de aandacht te brengen en uit te delen of op andere wijze beschikbaar te stellen, met name aan de jongeren van 15 tot 30 jaar.

Ook vragen wij U de onderwerpen Schepping, Zondeval en Zondvloed weer nadrukkelijk op de preekroosters te zetten, en Uw invloed bij de scholen in uw stad of dorp aan te wenden om deze onderwerpen op de lesroosters te plaatsen. Ook het uitdelen van deze folders met de websites aan jeugd en jongeren zou kunnen helpen om de aandacht weer te vestigen op deze zo belangrijke onderwerpen.

Tenslotte vragen wij U, na ontvangst van dit schrijven, om onze actie in Uw voorbeden van a.s. Zondag op te nemen.

Wilt u meer weten dan is het wellicht mogelijk om via de in de folder genoemde websites een spreker uit te nodigen voor een informatieavond of een cursus over dit onderwerp. Het zou als onderdeel in een alfa cursus, of op catechisatie kunnen worden behandeld.

In Christus verbonden,

Namens de groep wetenschappers en onderwijzenden,

het Platform Schepping (i.o.),

wens ik U God’s zegen toe,

Ir. A. Hekstra

a.hekstra2@chello.nl

Dit schrijven is verzonden aan meer dan 10.000 leidinggevenden in kerken en in de christelijke politiek.

Let er eens op dat er opnieuw gesteld wordt dat de evolutietheorie zou zeggen dat wij van apen afstammen, hetgeen grote onzin is.

Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen. Het “i.o.” achter de naam van de werkgroep suggereert dat het hier gaat om een organisatie die in oprichting is. De toekomst zal uitwijzen hoe groot deze organisatie is.

In een attachment bij de e-mail was een folder bijgevoegd die de volgende websites aangeeft en aanraadt deze websites aan je favorieten toe te voegen:

http://www.scheppingofevolutie.nl
http://home.hetnet.nl/~genesis/
http://ww.degeneratie.nl
http://www.creaton.nl
http://people.zeelandnet.nl/kielmp
http://www.evolutie.biz

%d bloggers liken dit: