Close

Een persoonlijke open brief aan het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen

Vanmiddag neemt mijn voormalige collega prof.dr. Palmyre Oomen afscheid van de Radboud Universiteit. Met haar afscheid verdwijnt de academische reflectie over de verhouding tussen “religie en natuurwetenschap” in haar geïnstitutionaliseerde vorm van de Radboud Universiteit. Science and religion als onderzoeksveld verdwijnt daarmee van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik kan dit niet anders dan een nederlaag zien. Vandaar dat ik besloten heb om via een open brief op mijn weblog mij rechtstreeks aan het CvB van de Radboud Universiteit te richten.

Nijmegen, 19 juni 2013

Aan: Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit

Betreft: Open brief aan het College van Bestuur van de Radboud Universiteit,

Mijnheer de Rector Magnificus,

Middels deze open brief wil ik mij op persoonlijke titel tot U en het voltallige College van Bestuur van de Radboud Universiteit richten.

Vandaag neemt prof.dr. Palmyre Oomen afscheid van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies middels een symposium met als onderwerp “Vrije wil: Van hersenwetenschap tot theologie” en een afscheidscollege waarin zij dwarsverbanden legt in het denken over “vrije wil” en “God”. Vanuit haar visie op het procesdenken van Alfred North Whitehead heeft Oomen zich aan de Radboud Universiteit jarenlang ingezet voor een constructieve dialoog tussen theologie, filosofie en de moderne natuurwetenschappen. Voor velen was ze het gezicht van de bèta-lijn van het Heyendaal Instituut (later Heyendaal Programma werd, en dat in 2012 volledig werd opgeheven), die lijn die zich bezighield met vragen omtrent theologie en natuurwetenschap.

Met het afscheid van Palmyre Oomen verdwijnt de academische reflectie over de verhouding tussen “religie en natuurwetenschap” in haar geïnstitutionaliseerde vorm van de Radboud Universiteit. De decaan van de Faculteit FTR heeft aangegeven de functie van Oomen niet te willen continueren. Er komt dus geen opvolger. Science and religion als onderzoeksveld verdwijnt daarmee van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik kan dit niet anders dan een nederlaag zien. Middels deze brief klop ik bij het College van Bestuur van de Radboud Universiteit aan met een pleidooi voor bezinning op een andere mogelijkheid.

Een lange traditie van denken over “science and religion” aan de RU

De Radboud Universiteit kent een lange traditie op het gebied van het nadenken over theologie/religie/levensbeschouwing en natuurwetenschap, al dan niet bemiddeld door de filosofie. In mijn overzicht van discussies over theologie in Nederland in het Handboek Religie in Nederland noem ik als belangrijkste vertegenwoordiger Andreas van Melsen[1], maar eigenlijk zouden heel wat namen genoemd moeten worden van (voormalige) RU-medewerkers die zich in woord en schrift hebben uitgelaten over de verhouding tussen theologie, geloof en wetenschap: zoals Wil Derkse, Patrick Chatelion Counet, Ger Vertogen, Philip Verdult, Erik Borgman, Wilhelm Dupré, Luca Consoli, Piet Bennema, Juliaan van Acker, Harm Boukema, Edith Brugmans, Aloysio Janner, Peter Kloppenborg, Theo Schouten, en vele anderen.

En laten we daarbij vooral niet vergeten dat twee van de grootste theologen die de Nijmeegse universiteit heeft gekend, theologen van internationale naam en faam – Piet Schoonenberg en Edward Schillebeeckx – zich actief lieten informeren over de stand van de natuurwetenschappen en er in hun theologische werken actief de dialoog mee aangingen. In het boekje onder redactie van de begin dit jaar overleden wetenschapper en Anglicaans priester Sjoerd Bonting, Evolutie en scheppingsgeloof (nog in de reeks “Publikaties van het Katholiek Studiecentrum”)[2] schrijven Andreas van Melsen, Piet Schoonenberg en Edward Schillebeeckx alle drie over hun visie op de verhouding tussen de scheppingstheologie en inzichten uit de hedendaagse evolutietheorie.

De Heyendaal-droom

Toch was interesse in science and religion voor velen van de genoemde wetenschappers bijzaak, of zelfs een hobby die slechts aanhaakte bij hun academische bezigheden. Pas met de oprichting van het Heyendaal Instituut kwam er ruimte om medewerkers in te zetten die zich volledig, vanuit de aard van hun werkzaamheden zouden richten op dat veld, dat zich ook internationaal steeds meer als een professioneel onderzoeksveld aan het profileren was, met eigen instituten, leerstoelen, societies en vaktijdschriften.

Van begin 2009 tot eind 2012 heb ik actief mogen participeren aan deze traditie aan de Faculteit FTR. In 2009 kwam ik in dienst bij het Heyendaal Programma, waarin ik mij samen met Palmyre Oomen en een Amerikaanse postdoc actief verdiepte in de verhouding tussen theologie en natuurwetenschap. Ik was er bijzonder trots op aan die traditie te mogen deelnemen. Het Heyendaal Programma was voor mij een onderzoeksinstituut dat zich probeerde te meten met prestigieuze onderzoeksinstituten elders in de wereld, zoals het Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS) in Berkeley, CA, het Ian Ramsey Centre, van Oxford University en het Zygon Center for Religion and Science aan de University of Chicago. Het was slechts een kwestie van tijd, zo dacht ik, dat er een leerstoel voor science and religion zou komen, zoals de “James I. McCord Chair of Theology and Science” aan Princeton Theological Seminary en de “Andreas Idreos Chair of Science and Religion” in Oxford.

Ik herinner me nog toen ik als promovendus in 2001 drie maanden aan Princeton Theological Seminary studeerde, dat mijn begeleider daar, prof. Wentzel van Huyssteen (de houder van de James I. McCord-leerstoel) een bezoek bracht aan het Heyendaal Instituut. Hij kwam terug in Princeton en vertelde in zijn college enthousiast aan zijn studenten hoezeer hij onder de indruk was geraakt van het Heyendaal Instituut. Toen ik Van Huyssteen in oktober 2012 tijdens een diner in Groningen vertelde hoe datzelfde instituut eerst tot programma was gedegradeerd en vervolgens eerder dat jaar was opgeheven, viel zijn mond open van verbijstering.

Pleidooi voor een leerstoel in “science and religion”

Een leerstoel aan de Radboud Universiteit, zoals ik me die had voorgesteld, is er nooit gekomen en het Heyendaal Instituut is inmiddels ter ziele. Zoals gezegd, daarmee dreigt science and religion van de universiteit te verdwijnen. En dat terwijl hier een kans ligt.

Middels deze persoonlijke open brief wil ik derhalve een pleidooi houden voor het oprichten van een leerstoel voor science and religion aan de Radboud Universiteit, zoals ook andere prestigieuze internationale universiteiten die hebben. Die leerstoel zou ingebed kunnen worden in de Faculteit FTR, maar zou onderwijs moeten verzorgen voor studenten universiteitsbreed en aan verschillende faculteiten. Daar is vraag naar.

Zo bleek tijdens een symposium dat in december 2009 door Palmyre Oomen en ondergetekende was georganiseerd over evolutie en scheppingstheologie, dat de belangstelling overweldigend was, met name van studenten uit de exacte wetenschappen. We hadden plaats voor 200 belangstellenden en hebben uiteindelijk mensen moeten teleurstellen omdat de zaal vol was. In gesprekken met studenten achteraf – er waren veel biologiestudenten – kwam naar voren dat ze grote belangstelling hadden voor “geloof en wetenschap” (zelfs als ze zelf niet gelovig waren!), maar dat de Radboud Universiteit in de behoefte daaraan niet kon of wilde voldoen.

Een leerstoel voor vraagstukken op het gebied van levensbeschouwing en natuurwetenschap, op dit moment uniek in Nederland, zou de universiteit niet alleen nog aantrekkelijker maken voor studenten, maar ook internationale uitstraling hebben: de Radboud Universiteit zou ermee aangeven zich te willen scharen in de rij van internationaal erkende onderzoeksinstituten die een constructieve dialoog voorstaan over hoe levensbeschouwelijke vragen en natuurwetenschappelijke inzichten zich tot elkaar verhouden.

Een dergelijke leerstoel zou bovendien de Nederlandse samenleving een grote dienst kunnen bewijzen door in een tijd waarin door discussies over atheïsme en sciëntisme een toenemende polarisering in publieke debatten optreedt, op te roepen tot bezinning door de nuances en complexiteit van de contextueel ingebedde interacties van wereld- en levensbeschouwing en natuurwetenschappelijke inzichten te belichten. Het instellen van een leerstoel voor reflectie over de verhouding tussen religie of levensbeschouwing en natuurwetenschappen is derhalve een enorme kans voor de Radboud Universiteit, die past bij haar identiteit en haar rijke traditie in ere houdt.

Besluit

Een leerstoel voor science and religion aan de Radboud Universiteit zou internationaal een signaal afgeven, namelijk dat de Radboud Universiteit de fakkeldrager wil zijn wat betreft de discussies over levensbeschouwing en wetenschap in Nederland. En dat klinkt heel wat beter dan over een tijdje te moeten constateren dat de dialoog over science and religion aan de Radboud Universiteit na een roemruchte traditie als een nachtkaars is gedoofd.

Met hartelijke groet,

Taede A. Smedes

Nijmegen


[1] T.A. Smedes, “Nadenken over geloof en natuurwetenschap: 1945 tot nu” in Meerten ter Borg, Erik Borgman, e.a. (red.), Handboek Religie in Nederland: Perspectief, overzicht, debat. Zoetermeer: Meinema 2008, 458-476.

[2] S.L. Bonting (red.), Evolutie en scheppingsgeloof. Baarn: Ambo 1978.

24 thoughts on “Een persoonlijke open brief aan het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen

 1. Het lijkt erop of universiteiten steeds minder universeel worden (of moeten worden). Ik krijg het idee dat universiteiten zich moeten specialiseren, om een reden die mij niet helemaal duidelijk is. Of eigenlijk: helemaal niet.

  Dit onderzoeksgebied, ‘science and religion’ is nog wel op andere universiteiten in Nederland aanwezig ?

  Sterrenkunde is ook eens opgeheven in Nijmegen, zo’n 20 jaar geleden, maar “uit het graf herrezen” en nu weer een actief onderzoeksgebied in Nijmegen. Dit schrijf ik alleen maar om je een hart onder de riem te steken: jouw geliefde onderzoeksgebied kan uiteraard weer terugkeren. Wanneer is natuurlijk de vraag, dus brieven als deze zul je moeten blijven schrijven.

 2. @ Taede

  Goed gedaan. Het is te hopen dat het bestuur van de Radboud Universiteit dit ongevraagd advies goed tot zich laat doordringen en je advies opvolgt. Ik ben, als gepensioneerde chemiedocent, volkomen onbelangrijk, maar ondersteun je oproep aan het bestuur bij deze van harte.

  Ik ben dan één van die mensen met een exacte opleiding die door de procesfilosofie/-theologie van Whitehead geraakt ben geworden mede door de goede publicaties daarover van Palmyre Oomen. Zij legt deze moeilijke materie goed uit. Dat zij een bijzondere leerstoel had/heeft? (stopt dat ook?) aan de technische Universiteit Eindhoven is dan ook niet verwonderlijk, omdat deze procesfilosofie/-theologie goed aansluit bij het natuurwetenschappelijk denken. Bovendien maakt deze filosofie/-theologie het voor christenen veel gemakkelijker om de evolutietheorie te aanvaarden. Onbegrijpelijk dat een katholieke Universiteit als de Radboud Universiteit “Science and Religion” opgedoekt heeft. Maar, alle vergissingen zijn te herstellen!

 3. Compleet mee akkoord. Nederland vertoont een schrijnend gebrek aan visie: zoals je zelf aangeeft is science & religion relevanter dan ooit, en ontzettend populair bij studenten. In Oxford zitten de lectures in science en religion, zoals aan Ian Ramsey Centre en vorig jaar de Locke lectures van John Hare afgeladen vol.
  Ook zijn de Nederlanders er van overtuigd dat je met een diploma religiewetenschappen of theologie niets kan aanvangen. Opnieuw verkeerd: toen ik solliciteerde bij Yale divinity school en bij hen een interview had (helaas geen baan…) vertelden ze mij daar dat hun meeste studenten geen baan in religie ambieerden (zoals dominee), maar in de zakenwereld, NGOs, etc doorgingen, of verder studeerden, bijvoorbeeld in de rechten. Het getuigt dus van grote kortzichtigheid om science & religion af te schaffen.

 4. Inderdaad, Taede, er staat in de wetenschap meer op het spel dan de hypothese die getest moet worden. Indien men geen oog meer wil hebben voor de visies op mens en samenleving, religie en cultuur waarin het wetenschappelijk bedrijf ingebed is, dan dreigt er voor de wetenschap een verschrikkelijke myopie.

 5. Kan er alleen maar bij aansluiten. Je zou er nog bij kunnen vermelden dat de VU inmiddels Science beyond Scientism is gestart, een programma dat zijdelings ook met deze thematiek te maken heeft. Daarbij kan Radboud toch niet achterblijven?

 6. Ik mis in het verhaal het argument van Radboud om met Science and religion als onderzoeksveld te stoppen.

 7. Gerard,

  Er is geen reden om met science & religion te stoppen. Palmyre Oomen gaat met pensioen, en de decaan – die niets op heeft met science en religion – heeft zonder opgave van redenen besloten om haar functie niet langer te handhaven. Het geld waar zij op zat, wordt nu op een andere manier besteed. Dat is het hele verhaal.

 8. Er zullen zoals vaak het geval is ook wel weer financiële aspecten in het geding zijn.

  Dat zal ook wel te maken hebben met het feit naarmate we steeds meer wetenschappelijk kunnen verklaren, theologen meer en meer als nutteloze wegwerpwetenschappers af geserveerd worden.
  Dus in feite onnodige kostenposten.

  Maar inderdaad, een betreurenswaardige ontwikkeling.

 9. Het opheffen van de leerstoel en/of het onderzoeksveld ‘Science and religion’ is het zoveelste bewijs dat de bestuurders van de RU geen begrip meer hebben van hoe de verantwoordelijkheid van wetenschappers slechts vanuit het transcendente ethisch gefundeerd kan worden. Dit geldt niet alleen voor de natuurwetenschap: de psychologie is een soort biologie van de hersenen geworden en pedagogiek

 10. Taede, vooralsnog mis ik nog wel de ‘precieze’ redenatie voor de ‘opheffing’ van de kant tot wie je je brief richt. Ordinaire ‘bezuiniging’ is te simpel in een ‘krachtenveld’ van allerlei mensen die wat ‘willen’ in het ‘onderwijzen/ onderzoeken’ van de rest van de mensheid. Zoek het in dit geval echt uit, met een jong gezin, dat daar overigens nooit onder mag lijden, want dat kan echt gaan duren. Theologen (rare mensen in deze multi-culturele tijden), als te diep nadenkend als ‘hobby’ tov Annemarie Jorritsma, met intussen onderkin, voorzitster van de VNG, getrouwd met een bouwman, altijd een rustige slaap die al uit haar secretaresse-tijd van haar ‘loopbaan’ stamt.

  Een theoloog/ filosoof van jouw ‘standing’ haalt zijn neus op voor zoveel ad-hominens, en zeker de ‘onbewezene’ daaronder. Maar daar draait het grotendeels wel om in je ‘pleidooi’, of op zijn minst ‘mag’ het die ‘richting’ op wat ‘verder’ gedacht worden.

  Persoonlijk ben ik ooit ‘opgeheven’ via de ‘hakbijl’ met een hele ‘vakgroep’ , die via een ‘visitatiecommissie’ juist daarvoor nog (enkele maanden nota bene) als één van de beste vakgroepen van de faculteit werd beoordeeld, eind jaren tachtig (maar Lubbers en Deetman kwamen nog tien miljard (guldens, aan aardgasbaten) te kort na de ‘kaasschaaf ‘ van begin jaren tachtig, waarbij mensen individueel de laan uit vlogen.)

  En toch gebeurde het, weg ermee, . dat kleine groepje, waar de PTSS deskundigen ook nog niet gepland waren. Het ‘kleine groepje’ paste niet in de ‘nieuwe opzet’.. dat was de ‘feitelijke, dus niet feitelijke’ motivatie’ waar uiteraard ‘fantastische’ redenaties achter zaten van mensen die heel bang waren hun eigen ‘job’ of ‘vakgroep’ te verliezen.

  Waar ik je (vaak) niet kan volgen in je wantrouwen in discussies mbt de Ufo’s ed, hier moet je hier inderdaad wantrouwig zijn. Maar wel op de ‘juiste wijze’. Welk ‘politiek’ ‘spel’ zit er ‘werkelijke’ achter deze verhoudingen? Doe daarin dan eens niet naïef. Verwijzen naar de internationale ‘status’ heeft alvast geen enkele zin. Veel te veel inhoud-gerelateerd. Kortom, jij lijkt me ook niet uit ‘juridisch’ en veeleer uit ‘ethisch’ hout gesneden. Niet voor een ‘ethische’ commissie dit soort ‘besluiten’ ‘gevoelig’ maken maar voor een ‘rechter’. Het is ‘inhoudelijke’ verontwaardiging, die ik me zo heel goed bij je kan ‘voorstellen’, maar daar gaat het niet om! Van ‘ethiek’ naar juristerij! Laat jij die billen maar eens bloot liggen, in panden die meestal eerst van marmer werden opgetrokken, in bestuursgebouwen dus, waar ‘beslist’ wordt . Als je dat ‘gevecht’ aandurft, met dat jonge gezin, heb je mijn morele steun, en die is natuurlijk ‘gratuit’, maar indien een ‘uitgewerkt’ plan wil ik ook nog wel een geldelijk steuntje bijdragen. ( Advocaten zijn duur, en geloven meestal niet in … de mens die meer wil dan een huisgezin met kinderen en hond.)

  Ook al bestaat God (de gedroomde alfa-vader voor de oplossing van al haar en soms zijn problemen, tot na de dood) natuurlijk niet, de zoekers in een N=3 pleidooi TS, JR, ER, dat ik na dagelijkse ‘verbouw-werkzaamheden’ aan moderne keukens (met trek-laatjes ipv de margarine- gestuurde van vroeger van Bruynzeel, van nog voor jouw jeugd, verwend nest) op internet nog net kan volgen: ze ‘volgen’ elkaar ook niet echt, krijg ik de indruk… Tja, Taede, de ‘burgerman’ gaat naar Ikea en betaalt niet voor discussies over ‘God’. We kunnen de ‘zorg voelen’ voor een ‘jong gezin’, maar verder gaat de ‘betrokkenheid’ van de ‘bestuurder’ en ‘lezer’ niet. Ik ben benieuwd of je ‘inhoudelijk’ gesprek iets gaat opleveren voor je.

 11. van acker juliaan: Het opheffen van de leerstoel en/of het onderzoeksveld ‘Science and religion’ is het zoveelste bewijs dat de bestuurders van de RU geen begrip meer hebben van hoe de verantwoordelijkheid van wetenschappers slechts vanuit het transcendente ethisch gefundeerd kan worden

  Treffender had u het niet kunnen formuleren.

 12. Beste Theo Smit, ik wil graag even iets rechtzetten: je zegt [ze ‘volgen’ elkaar ook niet echt, krijg ik de indruk…]. Dit geldt niet voor mij hoor: ik volg Emanuel en Taede zo goed als ik kan. Taede’s werk is wat officieler en ik heb geen toegang tot de tijdschriften (dat is wel een groot gemis: veel bibliotheken schaffen de papieren exemplaren van de belangrijke tijdschriften af en geven studenten en wetenschappelijk personeel de kans om de bladen ‘electronisch’ te raadplegen: daardoor wordt ‘wetenschap’ wel heel erg mysterieus, want jij en ik heben dat privilege niet; ik heb dan ook geen idee wat godsdienstwijsgeren op dit ogenblik bezig houdt). Maar Emanuel is een grote aanwinst: hij publiceert op zijn eigen weblog, hij houdt lezingen en hij schrijft op Forum C. Hij is een van de weinige filosofen voor wie geldt dat hij wél naar de mensen toekomt. Wat mij betreft geven ze hem een publieksprijs voor dat werk, in de hoop dat de anderen (eindelijk) zijn voorbeeld volgen. De Nederlandse academische filosofen zijn wel erg in zichzelf gekeerd: geen idee wat hen bezighoudt of wat ze uitspoken. Ik zou graag willen dat wij in Nederland de boel opengooien en een weblog maken dat vergelijkbaar is met het prosblogion. Forum C zou een goede springplank zijn voor een dergelijk podium. Maar ik vrees dat Nederlandse wijsgeren en theologen, vooral de hoogleraren, niet zullen meedoen. Jammer. Voorts zou het fijn zijn als Nederlandse wijsgeren en theologen hun werk veelvuldig zouden willen publiceren in het internettijdschrift Ars Disputandi (dat is openbaar).

 13. @ Jan Auke Riemersma
  Het is naar ik aanneem wel mogelijk om lid te worden van een universiteitsbibliotheek. Zelf ben ik momenteel geen lid meer. Ik ga meestal naar een Groningse universiteitsbibliotheek bij mij in de buurt. Daar staan enkele computers waarmee je zonder inlogcode uit talloze wetenschappelijke tijdschriften artikelen kunt verkrijgen in pdf-formaat. Die kun je dan ter plekke kopiëren op een meegebrachte usb-stick. De wetenschap is hier dus echt openbaar, en zo hoort het ook. De computers zijn naar ik aanneem bedoeld voor studenten en docenten. Waarschijnlijk weten maar weinigen dat ze (tot nu toe) voor iedereen toegankelijk zijn. Het is er meestal erg rustig.

 14. @Jan Riemersma: … ik wil graag even iets rechtzetten: je zegt [ze ‘volgen’ elkaar ook niet echt, krijg ik de indruk…]. Dit geldt niet voor mij hoor: ik volg Emanuel en Taede zo goed als ik kan.

  Zeker, jij bent een van de beste ‘luisteraars’ uit de aard der zaak naar Taede en Emanuel maar ook naar gewone of gebroken taal van een ander, en een van de mensen die een zekere Carl Rogers zich ooit ‘gedroomd kon hebben in zijn ideale gedachten over communicatie: op alle niveau’s meestal de juiste ’empathie’ vindend, op taal op zich ‘navigerend’.

  Maar mijn opmerking bedoelde vooral te zeggen: gaan Jan en Emanuel nu de straat op voor Taede? Natuurlijk niet. Taede schrijft een dag later vrolijk alweer over een boek, of een dag of wat later, na zijn brief aan een College. Het is allemaal ‘gedrag’. ‘Volgen’ bedoelde ik in dit geval niet als puur intellectueel, want dat is het moeilijke deel niet.

  De nieren proevena, heette het ooit…, elkaar.

 15. Rob Nanninga, dank je wel, dat wist ik niet! Zolang ik studeerde had ik van huis uit toegang tot de tijdschriften (dat is erg comfortabel). Ik ben wel lid van de uu-bibliotheek. Ik ga vanmiddag eens even kijken hoe dat hier in Utrecht zit: als ik artikelen op een usb-stick zou kunnen zetten, dan is dat prachtig!

  Eelco, voor filosofen is er Philpapers. Dat is erg goed. Maar veel van de artikelen op philpapers zitten wel achter een betaalmuur.

 16. Jan, alle sterrenkunde literatuur is GRATIS voor iedereen in te zien. Open access zoals het hoort.

  Misschien een beetje laat om van onderwerp te veranderen …

 17. @ Taede

  Ik begrijp dat je vandaag jarig bent. Hartelijk gefeliciteerd. Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik om je te vragen hoe ik aan de tekst van het afscheidscollege van Palmyre Oomen kan komen. Ik heb op internet gezocht maar heb de tekst niet kunnen vinden. Heeft je actie naar het bestuur van de RadboudUniversiteit al iets concreets opgeleverd?

 18. @ Taede @Nand Braam
  Dank Taede voor je open brief.
  De tekst van mijn afscheidsrede ‘Dwarsverbanden in het denken over vrije wil en God’ is inmiddels te vinden op: http://www.ru.nl/oraties, bij de datumaanduiding 190613. En vanaf daar gratis te downloaden. Een gedrukte versie is (à 5 euro) bij mij te bestellen.

 19. @ Palmyre Oomen

  Hartelijk dank voor de toegang tot uw afscheidsrede. Ik zie er veel in terug uit uw artikel “Over het samengaan van vrije wil en determinisme” uit het boek “Vrije wil een hersenkronkel? (Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag) onder uw redactie uitgegeven, 2013, Uitgeverij Klement, Zoetermeer.

  Ik heb uw proefschrift/boek “Doet God ertoe” (Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen) een paar jaar geleden aangeschaft en bestudeerd. Het is geen gemakkelijke kost, maar wel bijzonder boeiend. Ik zette me ertoe een samenvatting te maken van de 600 pagina’s, zodat ik snel , indien nodig, weer de basisbegrippen kan vinden/opzoeken zoals primordiale natuur en consequente natuur van God;natuurwet als immanent;kwaad/almacht/overmacht;schepping,verlossing, verlossing in en door Jezus Christus, genade, voleinding.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: