Close

Nederlandse hoogleraren die zich voor creationisme inzetten: Moeten universiteiten dat tolereren?

Het was me tot nu toe ontgaan, maar vanochtend kwamen er al allerlei berichten langs dat de Stichting De Oude Wereld bezig is met de oprichting van een “Wetenschappelijk Instituut” (BRON en BRON).

Op 15 maart a.s. zal een congres georganiseerd worden, waaraan ook de SGP haar medewerking verleent in de persoon van kamerlid Bisschop, waar de plannen gepresenteerd gaan worden. (Momenteel is de informatie HIER te vinden.)

Mijn eerste reactie was: dat wetenschappelijke instituut moet een 1-aprilgrap zijn. Een wetenschappelijk instituut dat creationisme wil propageren, is wat mij betreft een contradictio in terminis. Maar dat bleek nog niet het ergste…

Want wat schetst mijn verbazing toen ik het meerjarenplan van de Stichting eens bekeek (waarin ook de plannen voor het wetenschappelijke instituut vermeld staan): daarin staat doodleuk vermeld:

In de raad van advies hebben zitting: Ing. E. Heijting, Prof.dr.ir. H. Jochemsen, M.P. Kiel, Prof.dr. M.J. de Vries, Mr. J. Wienen.

Henk Jochemsen is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de universiteit van Wageningen – juist, dezelfde universiteit die het een promovendus recentelijk verbood om God te noemen in het dankwoord van zijn proefschrift (zie HIER voor een overzicht van internetlinks over de affaire; ik schreef er een column over). En Marc de Vries is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit van Delft. Beide mannen zijn dus bijzonder hoogleraar vanuit de Stichting voor Christelijke Filosofie (de vroegere reformatorische wijsbegeerte). De overige namen in het lijstje ken ik niet.

Maar dat twee hoogleraren die aan gerenommeerde onderzoeksinstituten in Nederland werkzaam zijn de uitdrukkelijke pseudowetenschap van de Stichting De Oude Wereld ondersteunen, vind ik een gotspe. Stichting De Oude Wereld wil de gevestigde wetenschap volledig onderuit halen. Hoogleraren als Jochemsen en De Vries die hun reputatie en impliciet die van de universiteit waaraan zij werkzaam zijn verbinden aan een creationistische, anti-wetenschappelijke organisatie als de Stichting De Oude Wereld, is te vergelijken met een slager die plaatsneemt in de raad van advies van een organisatie van en voor vegetariërs.

De laatste jaren is er veel te doen over de geloofwaardigheid van wetenschap en van wetenschappers. De positie van hoogleraar is de hoogste graad die je binnen de wetenschap kunt halen. Een hoogleraarschap is – of zou dat moeten zijn – de erkenning van wetenschappelijk gezag. Hoogleraren zijn dan ook publieke figuren die een voorbeeldfunctie hebben, en die dus prudent te handelen hebben. Dat betekent niet dat je als hoogleraar geen kritiek op wetenschap mag hebben, of dat je wetenschap moet verafgoden of immuniseren tegen alle kritiek. Maar er is wel een grens.

Door je naam en titel te verbinden aan een pseudowetenschappelijke organisatie als de Stichting De Oude Wereld geef je het signaal af dat de wetenschap zoals die aan gerenommeerde wetenschapsinstituten bedreven wordt, onbetrouwbaar is, dat wetenschappers onbetrouwbaar zijn omdat ze informatie achterhouden. Immers die visie voor 2020, zoals geformuleerd in het meerjarenplan van de Stichting is:

Voorlichting, educatie en wetenschappelijk onderzoek in Nederland op het terrein van geschiedenis en cultuur van de mensheid volgens de principes van Fair Science. Dit houdt onder meer in dat op Nederlandse scholen en universiteiten geen informatie meer wordt achtergehouden die aantoont dat het neodarwinisme achterhaald is.

Door deze visie te onderschrijven, ondermijn je expliciet en opzettelijk de betrouwbaarheid van wetenschap en de oprechtheid en expertise van wetenschappers die daar werken. Hoogleraren die zich committeren aan de Stichting De Oude Wereld zijn actief bezig met de uitholling van het wetenschapsbedrijf.

Ik ben eerlijk: ik vind dat een universiteit eens een goed gesprek zouden moeten aangaan met dergelijke hoogleraren om te zien of hun positie nog wel te handhaven is.

29 thoughts on “Nederlandse hoogleraren die zich voor creationisme inzetten: Moeten universiteiten dat tolereren?

 1. Universiteiten zouden hun studenten niet moeten leren wat de gewenste uitkomst is, maar hoe ze goed onderzoek doen ongeacht wat de mogelijke uitkomst is. Met een mening als dit sta je echte wetenschap in de weg. We hebben decennia lang gedacht dat de evolutietheorie Darwin / Mendel / Dawkins de absolute waarheid en niets dan de waarheid was. Blijkt toch ook niet bepaald het geval.
  aeon.co/magazine/nature-and-cosmos/why-its-time-to-lay-the-selfish-gene-to-rest/
  Een wetenschappelijke theorie is slechts een tijdelijk middel om tot concrete, bruikbare innovatie te komen. Meer niet. Je ziet er veel te veel in.

 2. Het zou ook kunnen zijn dat dit nieuw te vormen wetenschappelijk instituut creationisme gaat bestuderen – dus niet propageren – wie weet komen ze er juist achter dat op het creationisme nogal wat af te dingen is… ze gaan nadenken! 😉

 3. De blog van Taede Smedes waarin mijn naam en die van mijn collega Marc de Vries wordt genoemd, vraagt om een reactie. Ik geef die, mede namens Marc, puntsgewijs.
  1) Adviseurschap betekent geen daadwerkelijke samenwerking noch instemming met de activiteiten van de betreffende organisatie; een groep adviseurs is geen comité van aanbeveling. Mijn daadwerkelijke betrokkenheid van de Stichting is heel erg beperkt. Of het met het voornemen tot oprichting van een wetenschappelijk instituut – waar ik overigens niets van wist en ook niet over benaderd ben – iets wordt, moeten we nog maar afwachten. Maar als ze wetenschappelijk verantwoord onderzoek gaan doen, dan zien we wel wat er uit komt…
  2) Wat mij betreft is er niets mis mee om gangbare wetenschappelijke theorieën kritisch onder de loep te nemen; en overigens ook niet om in gesprek te blijven met mensen met wie ik me op geloofsniveau verwant weet en op andere punten van mening verschil.
  3) Zowel binnen het evolutionisme als het creationisme wordt mijns inziens te hoog opgegeven van de mogelijkheden van de wetenschap om precies vast te stellen en met zekerheid te reconstrueren wat er is gebeurd bij de oorsprong van het heelal en bijv. ook van het leven. Ook dit laatste is wetenschappelijk nog steeds een raadsel. Evenals veel wetenschappers in de loop van onze geschiedenis geloof ik dat God de wereld heeft geschapen. Wat precies de betekenis is van deze geloofsuitspraak voor de wetenschapsbeoefening m.b.t. het ontstaan van de wereld, de oorsprong van het leven, van de menselijke ‘mind’ etc. is niet zonder meer duidelijk en zoals Smedes heel goed weet, lopen daarover academische discussies.
  4) Mijns inziens worden hoogleraren beoordeeld op hun onderwijs en publicaties (en op hoeveel geld ze binnenhalen) en niet op adviseurschap van maatschappelijke organisaties (zolang niet van belangenverstrengeling sprake is). Vanwaar toch die ogenschijnlijk toenemende behoefte om mensen met wie je het niet eens bent, uit te sluiten van debat of van instituties? Waar is onze veel geroemde tolerantie? Of zit er achter veel stelligheid toch nog onzekerheid? Als we dat erkennen zou dat de wetenschap ten goede kunnen komen.
  Ik nodig Taede Smedes uit om over deze dingen eens direct van gedachten te wisselen. Waar zijn we het eens, waar lopen inzichten uiteen, wat zijn daarvan de redenen. Laten we in gesprek blijven, niet elkaar de mond snoeren..

 4. “Adviseurschap betekent geen daadwerkelijke samenwerking noch instemming met de activiteiten van de betreffende organisatie; een groep adviseurs is geen comité van aanbeveling.”

  Als dat adviseurschap niets inhoud, zelfs niet het ter kennisbrengen van een meerjarenbeleidsplan voordat het op de website komt, is er alle reden om het adviseurschap te beeindigen. Kennelijk is het alleen de bedoeling van De Oude Wereld om een mooi schaamlapje voor de buitenwacht te hebben.

 5. @patricksavalle

  Lastige kwestie. Aan de ene kant vind ik openheid ook zeer groot goed. Aan de andere kant moet je wel kijken waar je als wetenschap je mee bezig wilt houden.

  Als een groep een stichting De Zon Draait Om Een Platte Aarde Heen wil oprichten, heeft het nog wel zin om dit te gaan onderzoeken? Op een gegeven moment is het duidelijk dat een theorie niet klopt. Nooit met 100% zekerheid, maar wel als er teveel problemen mee zijn en er een goed alternatief is. En gezien de enorme problemen voor creationisme en het succes van de evolutietheorie lijkt me het in dit geval ook duidelijk.

 6. @ Henk Jochemsen

  Over allerlei zaken zijn flinke wetenschappelijke discussies, daar heb je helemaal gelijk in. En dat is heel goed. Maar het gaat hier niet over van alles en nog wat. Het gaat hier over het creationisme en dan wordt het een stuk lastiger. Want alleen degenen die een bepaalde visie op een heilig boek aanhangen, willen het creationisme verdedigen. Maar als zowel de katholieke kerk als vele protestanten de evolutietheorie al als beste verklaring hebben gekozen, wordt dit zelfs binnen religieuze kring een visie van een bepaalde en beperkte groep.

  De problemen voor het creationisme zijn enorm. Niet alleen ten aanzien van biologie en natuurwetenschap, maar ook ten aanzien van de exegese en de historische ontwikkeling van de heilige boeken.

 7. Toch apart dat ‘wetenschappelijke’ instanties die ‘fair science’ aanhangen die creationisme willen verdedigen bijvoorbeeld niet een grootschalig onderzoek financieren naar de mogelijkheid van abiogenese, maar liever heel veel geld pompen in enkel propaganda voor creationisme…
  Bang voor de uitkomst van zo’n onderzoek?

 8. Wat me als niet-wetenschapper alweer opvalt, is het vrijwel totale gebrek aan kennis van datgene wat zo ferm veroordeeld wordt. En wat mij tegen de borst stuit is de houding, die mensen van onbesproken gedrag en wetenschappelijke integriteit verdacht maakt en suggereert dat men misschien maar eens heel goed moet kijken of die integriteit wel zo gezekerd is. Mag je hier nog ergens een vraagteken bij zetten? Of moet iedereen dansen naar de pijpen van een zelfbenoemde consensus? En wordt er anders op de man gespeeld? Zijn we terug in de tijd van Aristoteles? Is dat wetenschap? Wat een bekrompen geesteshouding!!!

 9. Er staat een stukje over in Trouw van vandaag.
  Jochemsen zegt daarin: “Ze (stichting De Oude Wereld) stelt daar zorgvuldig eigen wetenschappelijk onderzoek tegenover. Dat is waardevol”.
  De stichting De Oude Wereld doet geen eigen wetenschappelijk onderzoek. De Stichting De Oude Wereld is niet zorgvuldig met wat ze denkt als wetenschappelijk onderzoek te kunnen presenteren. De lezingenserie in Assen van de met de stichting bevriende club liet zien hoe laag het niveau is en hoe onzorgvuldig.
  Als Jochemsen werkelijk denkt dat dit gedoe van de stichting De Oude Wereld iets met wetenschap van doen heeft wordt het inderdaad tijd dat hij hoogleraar af wordt. Als Jochemsen benadrukken wil dat zijn adviseurrol weinig voorstelt kan hij beter ophouden adviseur daar te zijn.

 10. Trouw is uitgebreider op de website dan in de krant:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3610531/2014/03/10/Universiteit-zit-in-de-maag-met-bijbelvaste-hoogleraar.dhtml

  Citaat:
  “In de adviesraad van De Oude Wereld zetelt ook een bijzondere hoogleraar christelijke filosofie van de TU Delft: Marc de Vries. Hij is naar eigen zeggen erg kritisch over de organisatie en beschouwt zichzelf nadrukkelijk als ‘luis in de pels’. ‘Adviezen geven is niet hetzelfde als de organisatie steunen’, meent hij. ‘Leden van de adviesraad zijn geen applausvolk.’”
  Zie ook uit de reactive hierboven:
  “Adviseurschap betekent geen daadwerkelijke samenwerking noch instemming met de activiteiten van de betreffende organisatie; een groep adviseurs is geen comité van aanbeveling.”
  Een van de andere leden van de adviesraad is M.P. Kiel. Dat maakt dat de opmerkingen van Jochemsen en De Vries wat betreft de adviesraad wat vals klinken.

 11. Ik lees net op de site van Trouw:

  “UPDATE 11 maart 10.45 uur: De Wageningen Universiteit laat weten dat ze Jochemsen heeft gesproken en dat ze geen problemen heeft met zijn activiteiten voor De Oude Wereld.”

 12. Website Stichting De Oude Wereld:
  Home > Onderwijs > Module Oorsprong > Voorstel module Oorsprong (2006)

  Voorstel module Oorsprong in het nieuwe bètavak NLT
  Specifiek voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs heeft de stichting, tezamen met Vereniging voor Bijbel en Onderwijs, en de professoren De Vries (TU-Delft) en Verkerk (TU-Eindhoven), een module voor het nieuwe bètavak NLT ontwikkeld.
  Hierop ontving de stichting een negatief antwoord. Dit luidde:
  “Het spijt me u te moeten berichten dat de stuurgroep heeft besloten de door u voorgestelde module “de Oorsprong” niet op te nemen in het aanbod van landelijke modules. De redenen hiervoor zijn:
  1. In uw voorstel wordt het ‘Bijbels ontstaansmodel’ gepresenteerd als een wetenschappelijk model, hetgeen volgens de stuurgroep niet het geval is. Het vak NLT houdt zich alleen bezig met natuurwetenschap, daar past het ‘Bijbels ontstaansmodel” niet in. (etc)

  Jochemsen schrijft dan wel (7 maart 15:16) dat hij mede namens Marc de Vries schijft, maar bij
  “Mijn daadwerkelijke betrokkenheid van de Stichting is heel erg beperkt” schrijft hij wel enkelvoud.

  Zoals Trouw vandaag in het redactioneel commentaar zegt “Alleen wetenschappers die de algemeen aanvaarde wetenschappelijke theorieën aan de kant zetten voor hun geloofsovertuiging, valt iets te verwijten”. Daar valt De Vries duidelijk onder.

 13. Gerdien,

  Hartelijk dank voor je bericht!

  De directe link naar je quote is deze: http://www.oude-wereld.nl/onderwijs/module-oorsprong/voorstel-module-oorsprong.

  Ik val hierdoor van de ene verbazing in de andere. Verkerk is Maarten Verkerk, hoogleraar aan de TU Eindhoven. Die heeft dus ook meegewerkt aan een creationistische onderwijzopzet. Ik vind dit verbijsterend.

  Wie even op de website kijkt van hoogleraren van de Stichting voor Christelijke Filosofie, die zal zien dat nu dus bekend is dat in ieder geval van 3 van de 6 hoogleraren bekend is dat ze creationistische neigingen hebben. Van Kuiper en Hoogland weet ik het niet. Van Riessen verdenk ik niet van creationistische denkbeelden.

 14. Zo’n stichting Christelijke Filosofie of Reformatorische Wijsbegeerte is volledig ongrijpbaar.

 15. Onlangs stuitte ik op een citaat uit Dooyeweerd’s *In the Twilight of Western Thought* (1960), waarin hij iedere interpretatie van de ‘six days of creation’ in wetenschappelijke termen afwijst (http://stevebishop.blogspot.nl/2005/12/dooyeweerd-on-days-of-genesis.html). Verschillende van zijn volgelingen lijken een van deze door hem als ‘godslasterlijk’ gekarakteriseerde benaderingen echter een warm hart toegedaan. Ik val inderdaad van de ene verbazing in de andere.

 16. Je kunt een hoop aanmerken op de wetenschap en de academische wereld, ongetwijfeld sluipt er ook in de wetenschap steeds weer een zekere dogmatiek in. De huidige theorieën zullen ook niet definitief zijn en nog wel duizend keer aangepast/uitgebreid worden. Maar uiteindelijk is het wetenschappelijke proces toch een zelfcorrigerend geheel dat uiteindelijk alle onvolkomenheden neutraliseert.

  Stichting de oude wereld is een wolf in schaapskleren. Het doet zich voor als een neutraal instituut met prachtige mantra’s als ‘fair science’ etc. maar als je even verder leest is het gewoon overduidelijk een soort equivalent van ‘Answers in genesis’. Fijn, prima, als je in creationisme wil geloven en dat wil promoten, ga je gang. Bouw een ark van Noach en een ‘schepping museum’. Als een hoogleraar zich eraan wil verbinden heb ik daar ook helemaal geen problemen mee, moet’ie zelf weten.

  Maar doe alsjeblieft niet net of je een promotor ben van ‘fair science’ en dergelijke want dat is je reinste flauwekul. Dat de huidige theorieën misschien niet meer helemaal zouden kloppen met nieuwe waarnemingen betekent niet dat we een verzameling mythen uit de oudheid plotseling serieus moeten gaan nemen als verklaring voor het bestaan.

 17. Het EO programma op Radio 5 genaamd Door de week presenteert wekelijks programma’s waarin de evolutietheorie wordt bekritiseerd. Vandaag nog door Ruben Jorritsma van stichting Apologica (zie website), hij wil dit jaar afstuderen in evolutietheorie aan Wageningen Universiteit. De programma’s worden geredigeerd door Rien Boxum die vindt dat het goed is om ‘andere opvattingen over de evolutietheorie’ te presenteren. In feite gaat het om een pure campagne van creationistische verhalen die telkens als conclusie gebruikt worden in het programma. Het indrukwekkend hoe origineel de verhalen zijn waarmee evolutie wordt bekritiseerd en heel jammerlijk hoe ‘bewijsvoering’ of ‘waarschijnlijkheid’ van de Bijbelse voorstelling wordt aangevoerd. Het bestaan van dinosaurussen (die Job niet had gezien maar wel kon vermoeden), of kangoeroes (die niet de ark van Noach er bij waren), een drievoudige basis varieteit aan genetische samenstelling (de drie dochters van Noach), het is een schier onwaarschijnlijke verzameling van fantastische verhalen. Bij navraag stelt Boxum dat er niet sprake is van een campagne. Een paar jaar geleden werd door de EO publiekelijk nog getwijfeld aan de waarheid van creationistische opvattingen. Dat is inmiddels duidelijk veranderd. In de programma’s worden voortdurend ‘wetenschappers’ opgevoerd, werkzaam aan Nederlandse universiteiten.

 18. Er zijn in de VS top-wetenschappers die het creationisme aanhangen en ook christen zijn. In het dorp Nederland zouden ze onmiddellijk zijn afgeschoten als “pseudo-wetenschappers”. Het evolutie-geloof heeft hier de media op de hand totdat er iemand komt die roept: “De keizer heeft geen kleren aan”. Ik heb de indruk dat de aanhangers van het evolutiegeloof de eer van elkaar behoeven, juist op universitair niveau.

 19. @Feike

  Wetenschapper is een nogal algemene term, zoals ambachtsman: een meubelmaker hoeft niets te weten van banketbakken en andersom. Lang niet alle wetenschappen hebben te maken met oorsprongsvragen etc. Iemand die onderzoek doet naar het effect van koffie op de gezondheid, om maar een zijstraat te noemen, kan makkelijk christen en creationist zijn, dat zit zijn werk als wetenschapper totaal niet in de weg. Voor een evolutiebioloog zou dit uiteraard wel wringen.

  Wat betreft evolutie: ik ben geen specialist, maar ik kan we wel verdiepen in de vraag WAAROM men ‘gelooft’ in evolutie. Het is natuurlijk gebaseerd op een gigantisch complex aan verschillende soorten bewijs uit verschillende disciplines (biologie, geologie, schei- en natuurkunde etc.) zoals (micro)fossielen, aardlagen, radioactief verval, DNA en vooral de samenhang daartussen. Kort gezegd is het ‘evolutiegeloof’ gebaseerd op wat we vinden in de wereld om ons heen en het begrijpen daarvan.

  Vraag: waar is het creationisme op gebaseerd anders dan het geloof in de bijbel? Hoe weet je dat nu juist die bepaalde verzameling oude geschriften de waarheid vertelt, en niet één van de vele andere? Zijn er bijvoorbeeld alternatieve dateringsmethoden? Theorieën en verklaringen voor wat we vinden in de wereld om ons heen?

 20. @feike ter velde
  Er zijn in de VS top-wetenschappers die het creationisme aanhangen en ook christen zijn

  Mooie vermenging van ideeën.

  Er zijn in de VS geen topwetenschappers die creationisme aanhangen – alleen afgestudeerden die creationisme aanhangen.
  Creationisten zijn nooit ‘ook christen’: creationismen hangen allen een fundamentalistische vorm van het christendom aan. Daar bestaat creationisme namelijk uit. Met wetenschap heeft het niets te maken.

 21. Gerdien: creationismen hangen allen een fundamentalistische vorm van het christendom aan,

  Klopt. Maar hebben ze daar geen recht op dan, als universiteiten dat niet meer zouden tolereren, gaat het wel de verkeerde richting uit.

 22. @Egbert:
  Creationisten zijn welkom als christenen in de kerk, maar aangezien ze geen wetenschap bedrijven en een anti-wetenschappelijke instelling hebben hebben ze niets aan de universiteiten te zoeken. Nou ja, als ze bv electronica in Delft studeren zal niemand er veel last van hebben, maar hier gaat het over filosofie hoogleraren. En die moeten beter weten dan zich met creationisme af te geven.

 23. Gerdien

  Creationisten zijn m.i in veel gevallen op het gebied van wetenschap amateurs , met een diepe verontrusting over wat de (natuur historische) wetenschap hen “voorspiegelt” , niet alleen om de inhoud maar misschien nog wel meer om de stelligheid waarmee ze zaken naar voren brengen. En als ik kijk naar afleveringen van b.v Cosmos a space odyssey , BBC series over het ontstaan van de mens etc die voor een publiek van leken gemaakt worden , dan kan ik mij daar wel iets bij voorstellen. Het is storytelling van het zuiverste water. Het is onmogelijk af te leiden wat solid science is en wat een vermoeden is.

  Als je eens kijkt naar wat er allemaal niet verandert is in de gedachten over de evolutie van de mens (belangrijkste onderwerp voor een creationist) dan heeft die stelligheid geen pas.

  Natuurlijk zou het prettig zijn als creationisten zich eerst eens in een degelijk evolutie boek van Strickberger of Futuyma zouden verdiepen , maar niet iedereen heeft daar de mogelijkheid en de tijd voor.

  In ieder geval proberen deze “fundamentalistische ” leken/amateurs zich in deze materie “kritisch” te verdiepen. Hoe vaak kom je dat tegen bij de gemiddelde niet gelovige leek. Die heeft genoeg aan de BBC

  Ook al is het YEC gedachtegoed moeilijk tot onmogelijk te verdedigen , ik ben eigenlijk wel blij dat ze er zijn.

 24. @Andre
  Is er werkelijk zoveel veranderd in in de gedachten over de evolutie van de mens, behalve dat er detail bijgekomen is?

  50 jaar geleden: mensapen naaste verwanten mens, en ik zou een oud boek moeten zoeken of het niet al de chimp was. Tenslotte heeft Linnaeus die Homo troglodytes en niet Pan troglodytes genoemd.
  Nu: chimp/bonobo naaste verwanten mens
  50 jaar geleden: Australopithecus africanus
  Nu: een hele set fossielen onder andere Australopithecus africanus – 90% gevonden in de laatste 50 jaar, dat wel.

  Voor 50 jaar geleden werd de splitsing van de mens vanaf de mensapen op 15 miljoen jaar gezet, op paleontologische gronden – wat de laatst gevonden mensaap was. In 1967 kwam de eerste moleculaire studie op 5 miljoen jaar voor de splitsing mens / chimp. Het is bij een dergelijk getal gebleven, 5.4 of zo, en de fossielen zijn mee gaan doen.

  De BBC doet goed werk: Cosmos en Alice Roberts zijn onderbouwd, al kiezen ze in een gaande discussie een standpunt (bv wat Sahelanthropus / Orrorin vertellen). Dit is wat je van een documentaire kunt verwachten. Jammer genoeg komt het niet altijd bij ons op de tv.

 25. Gerdien

  “Is er werkelijk zoveel veranderd in in de gedachten over de evolutie van de mens, behalve dat er detail bijgekomen is?”

  Misschien is het meest opmerkelijke dat de gedachte over de evolutie van de mens niet verandert is ondanks de vele nieuwe `details`

  Zonder BBC hadden we nog minder informatie, dat is waar. Maar waar het om gaat is dat de interpretatie van die informatie in een evolutionaire context vaak niet dwingend en m.i matig tot slecht onderbouwd is. (met name in het licht van meer recente waarnemingen )

  Als voorbeeld één van de m.i meest informatieve BBC documentaires over dit onderwerp Prehistoric autopsy. Aflevering homo erectus )

  Eerst wordt verteld wat het klimaat was in Afrika en savanne vorming , wat moet ondersteunen dat
  erectus evolueerde omdat het zo handig was om in een droger minder bebost klimaat te overleven door langdurig achter de beesten aan te kunnen rennen . Even later wordt gezegd dat hij zich verspreide in hele diverse omgevingen zoals in Azie. Kortom het was helemaal niet van belang dat het een droger wordende savanna was waar erectus zou zijn geevolueerd. Hij paste zich overal aan. MEt zijn eigenschappen kon hij ook prima vooruit in het bos. Hoe weet je overigens zeker dat erectus niet van Dmanisi naar Afrika is gegaan?
  Wat zijn we inmiddels over Erectus te weten gekomen?
  Hij kon vermoedelijk met vuur omgaan kookte mogelijk zijn eten , maakte complexe stenen werktuigen , zorgde blijkbaar voor anderen die geen tanden hadden, had ook nog eens last van Tuberculose , kortom er staat nauwelijks iets in de weg om te concluderen dat het hier een mensenras betreft.
  Komt nog bij ,al wordt daar voor de rest nauwelijks op ingegaan dat erectus het volgehouden heeft tot 12.000 jaar geleden.
  Hoezo evolutie?

  Waarom zorgde erectus voor tandeloze soortgenoten vraagt Roberts ? (er moet toch een evolutioniare fitness gevonden worden) “Omdat die mogelijk kennis hadden die niet gemist kon worden” Ik denk dat ze nog maar eens met F de Waal moet gaan praten.

  Voor zover de aflevering over solid science gaat , gaat het dus niet om evolutie , en als evolutie ter sprake komt is het ….storytelling

  Ander voorbeeld : In de BBC serie “Origen of us” (afl ontstaan van de mens) staat het bol van dit soort niet noodzakelijke , maar terwille van het paradigma toegevoegde interpretaties die in veel gevallen m.i niet meer zijn dan storytelling.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: